Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
A+ R A-

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Službom rukovodi: Mevludin Sejdić - sekretar jedinstvenog organa općine Gradačac

Opis poslova:

1) koordinira rad službi za upravu i drugih službi i izvršava poslove od znacaja za unutrašnju organizaciju i rad službi i posebnih službi,

2) odgovoran je za pripremu i provodenje programa rada Opcinskog nacelnika i službi i Opcinskog vijeca,

3) neposredno izraduje ili ucestvuje u izradi Statuta opcine, opcih i pojedinacnih akata koje donosi Vijece i Opcinski nacelnik,

4) pomaže Opcinskom nacelniku i Predsjedavajucem Opcinskog vijeca u izvršavanju njihovih obaveza i neposredno rukovodi Strucnom službom Opcinskog vijeca i Opcinskog nacelnika,

5) odgovoran je Opcinskom nacelniku za svoj rad.

 Poslovi Stručne službe Općinskog vijeca i Općinskog načelnika vrše se u okviru jedinstvene organizacione jedinice kao poslovi kabineta (ureda) Općinskog načelnika i službe Općinskog vijeća razvrstanih kroz radna mjesta.

 U okviru kabineta Opcinskog nacelnika obavljaju se poslovi koji su neposredno vezani za izvršavanje ovlaštenja, odgovornosti i dužnosti Opcinskog nacelnika i poslovi koji se po svojoj prirodi ne izvršavaju putem opcinskih službi za upravu i drugih službi iz osnovne djelatnosti državne službe i pomocnotehnickih poslova, a narocito i to:

 1. Kabinetsko-protokolarne poslove,

2. Predstavljanje Općine,

3. Odnosa izmedu Općine i drugih organa (općina, kantona, BiH, međunarodne zajednice, saradnje sa trećim licima),

4. Odnose sa javnošcu, osim koje vrše općinske službe iz svoje nadležnosti,

5. Izvršavanje obaveza Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću i drugim organima i subjektima,

6. Vršenje i drugih poslova za obavljanje funkcije Općinskog načelnika i poslova koje odredi Općinski načelnik,

7. Ucešce građana u poslovima lokalne samouprave i građanske inicijative.

U okviru Službe Opcinskog vijeca obavljaju se poslovi za rad Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća a naročito:

1. Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Općinskog vijeća,

2. Stručni i tehnicki poslovi za rad komisija i radnih tijela Opcinskog vijeca,

3. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa strankama u Opcinskom vijecu,

4. Stručni i tehnicki poslovi saradnje sa organima uprave u vezi pripreme materijala za Opcinsko vijece,

5. Saradnja sa medunarodnim i drugim organizacijama za poboljšanje rada Opcinskog vijeca,

6. Strucni i tehnicki poslovi za izdavanje službenih glasila Opcine,

7. Poslovi oko izrade Statuta opcine, Poslovnika i programa rada OV,

8. Strucni i tehnicki poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slicno.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan