A+ R A-

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, planiranu za dan 25.06.2020. godine (četvrtak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 1., člana 45. stav 1., člana 46. i člana 47. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15 i 2/19) i Odluke  o  dopunama  Poslovnika  Općinskog  vijeća  Gradačac  („Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj 2/20), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  („Službeni  glasnik  Grada  Gradačac“,  broj  1/19)  i  Zaključka  Kolegija  Gradskog  vijeća  od 18.06.2020. godine 

 
 
S A Z I V A M


7. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 25.06.2020. godine (četvrtak), u sali za sjednice Skenderije, sa početkom rada u 9:00 sati Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D


1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-31-03.2020. godine.
2.  Prijedlog odluke o osnivanju Gradskog štaba civilne zaštite Grada Gradačac.
3.  Prijedlog odluke o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac.
4.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnina putem licitacije (Aljićka).
5.  Prijedlog odluke o zaštiti vodnog područja izvorišta „Vrelo“.  
6.  Nacrt odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku/akademsku 2020/21. godinu.
7.  Prijedlog  rješenja  o  imenovanju  člana  Upravnog  odbora  JZU  „Dom  zdravlja“  Gradačac,  ispred Ministarstva zdravstva TK.
8.  Izvještaj  o  ostvarenju  godišnjeg  plana  implementacije  Strategije  razvoja  grada  Gradačac  za  2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji Plana implementacije i indikativnog finansijskog okvira za 2019. godinu i Plan implemantacije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu i 2020-2022. godinu.  
9.  Izvještaj  o  realizaciji  Plana  kapitalnih  investicija  infrastrukturnog  razvoja  za  2019.  godinu  i  Plan kapitalnih investicija infrastrukturnog razvoja za 2020. godinu i 2020-2022. godina.
10. Izvještaj o radu inspekcijskih službi za 2019. godinu.
11. Izvještaj o radu Općinskog/Gradskog vijeća Gradačac za 2019. godinu.
12. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokrenosti i prava za 2019.godinu.
13. Izvještaj o zaštiti od požara na području grada Gradačac, sa prijedlogom mjera.
14. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća Grada Gradačac za 2019. godinu:
-   JP „Parkinzi“ d.o.o. Gradačac.
JP Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Gradačac.
15. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova Grada Gradačac za 2019. godinu:
JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“
JU Javna biblioteka „Alija Isaković“
JU Centar za socijalni rad
JZU Dom zdravlja
16. Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2020. godinu.
17. Izvještaj  Komisije  o  korištenju  zemljišta  „Područna  škola  Vida“  za  2019.  godinu  (Vijeće  mladih Gradačac). 18. Izvještaj  Komisije  o  korištenju  zemljišta  „Popovača-igralište“  za  2019.  godinu 
19. Izvještaj  Komisije  o  načinu  korištenja  i  stanja  u  kome  se  nalazi  predmet  zakupa  –  jezero  Hazna (Zebed d.o.o)
20. Izvještaj  Komisije o  načinu  upravljanja i  održavanja sportskog objekta u izgradnji Stadiona banja „Ilidža“.
21. Informacija o zahtjevu MZ Zelinja Donja o ustupanju Doma.
22. Informacija  o  provedenim  aktivnostima  na  Projektu  vodosnabdijavanja  Gradačac;  Trender  T4; komponenta Rekonstrukcija postojećih azbestcementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže i izvori finansiranja.
23. Informacija  po  Zaključku  sa  3.  vanredne  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Gradačac,  broj:  01-04-126/20, od 21.05.2020. godine, vezana za štete prouzrokovane od divljih svinja.
24. Javna  rasprava  po  Nacrtu  zakona  o  podršci  nedovoljno  razvijenim,  nerazvijenim  i  izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.
25. Javna rasprava po Nacrtu strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. godina.  
26. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
 
 
NAPOMENA: Materijali po tačkama 5. i 7. će biti dostavljeni naknadno.