A+ R A-

JAVNI OGLAS o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi u Srnicama Donjim, putem licitacije

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, člana 9. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u zgradi  u Srnicama D. br.01-05-147/17 od 04.05.2017. i člana 38. stav 1. tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 16.05.2017. godine, objavljuje

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

o dodjeli u zakup poslovnih prostorija

u zgradi u Srnicama Donjim, putem licitacije 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 Predmet javnog oglasa je dodjela u zakup putem licitacije dvije poslovne prostorije u prizemlju zgrade u Srnicama Donjim, bočni ulaz, pored ambulante i pošte i to:

-prva prostorija lijevo površine 17m2,

-prostorije desno površine 9 m2 (poslovna prostorija, hodnik, mokri čvor)

ukupno 26 m2, izgrađene na zemljištu označenom kao:

-k.č.br. 87 (k.č.br. 357/3) Jasenovac dvorište 902 m2 i kuća i zgrada 223 m2 k.o. Srnice Donje, 

posjed općina Gradačac, upisana u el.zk.ul.br. 40 k.o. SP Srnice D., a radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Početni iznos zakupnine je 52 KM, mjesečno, bez uračunatog  PDV-a,

(1m2 x 2 KM shodno Odluci o dopuni Odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija za 2017.god.), a  zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovni prostor se daje u zakup do 31.12.2022. godine počev od zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, uz uslov da nisu u sudskom sporu sa Općinom Gradačac, te da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 52,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije, a učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati na licu mjesta u Srnicama D. u poslovnim prostorijama koje se izdaju u zakup, dana 02.06.2017.god. u 12.00 sati. 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostora u zgradi u Srnicama D. imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac.Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u prostor. Ukoliko zakupac i pored navedenog izvrši investiciona ulaganja u prostor, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu, a po prestanku zakupodavnog odnosa ostaju vlasništvo općine.

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.