A+ R A-

Javni oglas o dodjeli u zakup poslovnog prostora

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, člana 9. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi Gradskog kina, putem licitacije br.01-05-145/17 od 04.05.2017. i člana 38. stav 1. tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 18.05.2017. godine, objavljuje            

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

o dodjeli u zakup poslovnog prostorau zgradi Gradskog kina, putem licitacije 

 

 I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela u zakup putem licitacije -četvrti poslovni prostor od Ulice H.K.Gradaščevića, na lijevoj strani zgrade Gradskog kina, površine 50 m2, radi obavljanja registrovane  djelatnosti, a koji je izgrađen na zemljištu označenom kao:

-k.č.br.1103/2 Kino Partizan kuća i zgrada 543 m2, pašnjak 2.klase 1212 m2 i dvorište 150 m2 

upisana u el.zk.ul.br. 2231 k.o. Gradačac II.

Početna cijena zakupnine iznosi 500,00 KM, bez uračunatog  PDV-a,

( 1m2 x 10 KM shodno Odluci o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija za 2017.god. «Službeni glasnik općine Gradačac», br.2/2017), a  zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovni prostor se daje u zakup do 31.12.2020. godine počev od zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, uz uslov da nisu u sudskom sporu sa Općinom Gradačac, te da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati na licu mjesta u u poslovnoj prostoriji koja se izdaje u zakup,

u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana  05.06.2017.god. u 9.00 sati. 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi Gradskog kina, imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac.Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u prostor. Ukoliko zakupac i pored navedenog izvrši investiciona ulaganja u prostor, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu, a po prestanku zakupodavnog odnosa ostaju vlasništvo općine.

Zakupac je dužan, svo vrijeme trajanja zakupa, držati otključana vrata koja su postavljena na protivpožarnom putu, a koji vodi u i iz prostorija kina. Protivpožarni put mora biti u svako doba oslobođen od inventara i opreme, a na tom dijelu poslovnog prostora koji služi kao protivpožarni put, ne smije se postavljati fiksni namještaj, što će zakupcu biti pokazano i na licu mjesta.

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.