Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - J A V N I P O Z I V za odabir programa/ projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu
A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/ projekata iz oblasti sporta koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08., 5/12. i 1/17.), Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta,  i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinansiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,   (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/15), Općinski načelnik, dana 18.  januara  2018. godine,  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

         za odabir programa/ projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati

     iz Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu

I

 

Predmet  javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614122  - Transfer za sport     uiznosu  od 420.000,00 KM,  za programe/projekte  iz oblasti:

a)

         -  kvalitetnog  sporta;

         -  obaveze sportskih klubova prema  Savezima -  kotizacije.

         -  afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);

 

b)      -   organizacije  tradicionalnih  općinskih sportskih   manifestacija,

         -   organizacija ostalih sportskih  manifestacija.

 

c)       - invalidski  sport  (košarka u kolicima).

 

II

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti   sportski klubovi, sportska društva, sportski savezi i udruženja za sportsku rekreaciju kao i druge OCD (organizacije civilnog društva). Podnosioci prijava programa/projekata mogu podnijeti više prijedloga ali se sredstva mogu odobriti za maksimalno dva programa/projekta.

III

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

OCD koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini,

-         da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području općine Gradčac,

-         da su programske/projektne aktivnosti namijenjene građanima općine Gradačac,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su OCD koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj.

 

IV

 

ELIMINATORNI KRITERIJI:

     Programi/projekti koji se ne mogu finansirati/sufinansirati iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti koje predlože udruženja koja nisu registrovana u BiH i koja ne vode državljani BiH,

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova udruženja,

-          programi/projekti  koji se neće realizovati na području općine  Gradačac  i koji nisu namijenjeni građanima općine Gradačac,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti  OCD po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

V

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

OCD uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju  se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o registraciji,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a OCD kojima prethodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena (ukoliko nije dostavljen izvještaj o namjenskom utrošku sredstava).

 

VI

 

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

 

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

VII

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni brazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti do 2. 2.2018.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu   ili na telefon: 035-369-750.

 

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom , u zapečaćenoj koverti sa obaveznom  naznakom «Ne otvaraj»,    slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac

ul. H.K. Gradaščevića br. 54,

76250 Gradačac.

Prijava na  javni poziv - sport.

                                   Nepotpune prijave i prijave  dostavljene nakon   2.2.2018. godine  neće biti razmatrane.

PRIJAVNI OBRAZAC

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.