A+ R A-

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-54/14

Rok za  prijem ponuda : 12.8.2014.  12:00 sati

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv Kontakt osoba
Općina Gradačac Samir Iskrić
Adresa Poštanski broj
H.K.Gradaščevića br.54 76250
Općina/Grad IDB/JIB
Gradačac 4209156840000
Telefon Faks
035369750 035369751
Elektronska pošta Internet adresa
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. gradacac.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta Organ uprave
I.5.b. Nivo GRADAČAC
I.5.c. Djelatnost Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni
sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja primarne i priključne saobraćajnice na Prodoru 3 za industrijsku zonu II - Gradačac -
saobraćajnica 3B
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja primarne i priključne saobraćajnice na Prodoru 3 za industrijsku zonu II - Gradačac -
saobraćajnica 3B
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dookumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora
bez PDV-a u KM
235.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
teritorij općine Gradačac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja 60 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno
u tenderskoj dokumentaciji).
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV.3.a. Datum
Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 5.8.2014.
IV.3.b. Novčana naknada Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade 20,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum 12.8.2014. Vrijeme 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum 12.8.2014. Vrijeme 12:30 Mjesto Sala za sjednice Općine Gradačac
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti na žiro račun općine Gradačac br. 132-1900-29-00000-87
vrsta prihoda 722-131 broj općine 036 ili na blagajni općine Gradačac