A+ R A-

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem javnog nadmetanja

1.Općina Gradačac putem prikupljanja pisanih ponuda prodaje nekretninu označenu kao:

-k.č.br.1608/5 Šakićka oranica/njiva 4.klase površine 1327 m2 k.o.Gradačac I, upisana u el.zk.ul.br.4209 k.o.Gradačac I, kao vlasništvo  i posjed Općine Gradačac, početna prodajna cijena nekretnine iznosi 185.780,00 KM (slovima: stotinuosamdesetpethiljadasedamstotinaosamdeset KM), odnosno 140,00 KM/m2.           

Prema  Regulacionom planu «CENTAR»  GRADAČAC na  predmetnoj parceli je planirana izgradnja  kolektivnog stambenog objekta sa sadržajima centra.

2.Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu dostave sljedeću dokumentaciju:

-pisana prijava za učešće na licitaciji

-ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica, te izvod iz sudskog registra za privredno društvo (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

-ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

-dokaz o uplati  kapare.

3. Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10%  od početne cijene nekretnine, odnosno iznos od 18.780,00 KM (slovima: osamnaesthiljadasedamstotinaosamdeset KM).

Kaparu uplatiti na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke, šifra općine Gradačac 036. Učesnicima čija se ponuda ne prihvati, izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 5 dana od dana održavanja licitacije.

4.Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svakog radnog dana do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. općina Gradačac.

5.Prijave i potrebnu dokumentaciju dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Dnevnom listu «Avaz».                  

Lica čija prijava i potrebna dokumentacija ne budu dostavljeni u naznačenom roku, nemaju pravo učešća u licitaciji.

6.Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom «PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINE-NE OTVARAJ», preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno na protokol općine Gradačac, Komisiji za  prodaju nekretnina.

7. Otvaranje ponuda će se održati  dana  07.04.2017.godine u 14.00 sati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Osnovni kriterij za odabri najpovoljnije ponude će biti ponuđena cijena, a koja ne može biti manja od početne. Postupak će provesti Komisija za prodaju nekretnina.

8.Sa učesnikom čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti će se kupoprodajni ugovor, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranilaštva  Općine Gradačac.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun općine Gradačac broj: 1321900309659853 otvoren kod NLB, najkasnije u roku od 15 dana, od dana  potpisivanja ugovora, a što će biti regulisano ugovorom.       

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaja nekretnina u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik.