A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/ projekata mjesnih zajednica koji će se finasirati/sufinasirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12. / i 1/17), Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br.01-05-333/16.od 28.12.2016.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/15), Općinski načelnik, dana 6. aprila  2017. godine,  objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finasirati/sufinasirati   iz  Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

 

I

 

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614300  - tekući  transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 36.000.00 KM za  finasiranje/sufinansiranje programa/projekta   rada mjesnih zajednica,  i to:

 

-         nabavka kancelarijskog materijala,

-         troškove električne energije,  vodovoda, telefona, goriva isl.,

-         troškove plaćanja zakupnina za MZ koje su smještene u prostorijama pod  zakupom.

 

II

 

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti   mjesne zajednica  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac .  

III

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su Mjesne zajednice koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj.

 

IV

ELIMINATORNI KRITERIJI:

       Programi/projekti koji se ne mogu finasirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžetaprograma/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a mjesne zajednice kojima prethodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

VI

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

VII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 6. 4. 2017.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom (u zapečaćenoj koverti sa obaveznoma  naznakom «Ne otvaraj»,   naziv  projekta i ekonomska pozicija na koji se aplicira),  slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

 

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 21. aprila  2017. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD:

Aplikacijski obrazac