A+ R A-

J A V N I P O Z I V za odabir programa/ projekata mjesnih zajednica koji će se finasirati/sufinasirati iz Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09.), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12. / i 1/17), Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br.01-05-333/16.od 28.12.2016.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/15), Općinski načelnik, dana 6. aprila  2017. godine,  objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata mjesnih zajednica   koji će se finasirati/sufinasirati   iz  Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

 

I

 

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614300  - tekući  transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu od 36.000.00 KM za  finasiranje/sufinansiranje programa/projekta   rada mjesnih zajednica,  i to:

 

-         nabavka kancelarijskog materijala,

-         troškove električne energije,  vodovoda, telefona, goriva isl.,

-         troškove plaćanja zakupnina za MZ koje su smještene u prostorijama pod  zakupom.

 

II

 

PRAVO UČEŠĆA:

Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti   mjesne zajednica  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac .  

III

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Mjesne zajednice  koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su  upisane u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su Mjesne zajednice koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj.

 

IV

ELIMINATORNI KRITERIJI:

       Programi/projekti koji se ne mogu finasirati/sufinansirati  iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi  članova Vijeća MZ,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti mjesnih zajednica  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjesna zajednica uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžetaprograma/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o upisu  u Registar mjesnih zajednica Općine Gradačac,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u prethodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a mjesne zajednice kojima prethodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

VI

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

VII

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni  obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 6. 4. 2017.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom (u zapečaćenoj koverti sa obaveznoma  naznakom «Ne otvaraj»,   naziv  projekta i ekonomska pozicija na koji se aplicira),  slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

 

Nepotpune prijave  i prijave dostavljene nakon 21. aprila  2017. godine  neće biti razmatrane.

DOWNLOAD:

Aplikacijski obrazac

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan