A+ R A-

JAVNI OGLAS o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi u Srnicama Donjim, putem licitacije

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, člana 9. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u zgradi  u Srnicama D. br.01-05-147/17 od 04.05.2017. i člana 38. stav 1. tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 16.05.2017. godine, objavljuje

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

o dodjeli u zakup poslovnih prostorija

u zgradi u Srnicama Donjim, putem licitacije 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 Predmet javnog oglasa je dodjela u zakup putem licitacije dvije poslovne prostorije u prizemlju zgrade u Srnicama Donjim, bočni ulaz, pored ambulante i pošte i to:

-prva prostorija lijevo površine 17m2,

-prostorije desno površine 9 m2 (poslovna prostorija, hodnik, mokri čvor)

ukupno 26 m2, izgrađene na zemljištu označenom kao:

-k.č.br. 87 (k.č.br. 357/3) Jasenovac dvorište 902 m2 i kuća i zgrada 223 m2 k.o. Srnice Donje, 

posjed općina Gradačac, upisana u el.zk.ul.br. 40 k.o. SP Srnice D., a radi obavljanja registrovane djelatnosti.

Početni iznos zakupnine je 52 KM, mjesečno, bez uračunatog  PDV-a,

(1m2 x 2 KM shodno Odluci o dopuni Odluke o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija za 2017.god.), a  zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovni prostor se daje u zakup do 31.12.2022. godine počev od zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, uz uslov da nisu u sudskom sporu sa Općinom Gradačac, te da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 52,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije, a učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati na licu mjesta u Srnicama D. u poslovnim prostorijama koje se izdaju u zakup, dana 02.06.2017.god. u 12.00 sati. 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostora u zgradi u Srnicama D. imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac.Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u prostor. Ukoliko zakupac i pored navedenog izvrši investiciona ulaganja u prostor, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu, a po prestanku zakupodavnog odnosa ostaju vlasništvo općine.

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan