A+ R A-

Javni oglas o dodjeli u zakup poslovnog prostora

Na osnovu člana 5. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Sl.list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90 i "Sl.list R BiH", br. 7/92, 3/93 i 13/94), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova, člana 9. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi Gradskog kina, putem licitacije br.01-05-145/17 od 04.05.2017. i člana 38. stav 1. tačka 6.Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik općine Gradačac dana 18.05.2017. godine, objavljuje            

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

o dodjeli u zakup poslovnog prostorau zgradi Gradskog kina, putem licitacije 

 

 I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela u zakup putem licitacije -četvrti poslovni prostor od Ulice H.K.Gradaščevića, na lijevoj strani zgrade Gradskog kina, površine 50 m2, radi obavljanja registrovane  djelatnosti, a koji je izgrađen na zemljištu označenom kao:

-k.č.br.1103/2 Kino Partizan kuća i zgrada 543 m2, pašnjak 2.klase 1212 m2 i dvorište 150 m2 

upisana u el.zk.ul.br. 2231 k.o. Gradačac II.

Početna cijena zakupnine iznosi 500,00 KM, bez uračunatog  PDV-a,

( 1m2 x 10 KM shodno Odluci o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija za 2017.god. «Službeni glasnik općine Gradačac», br.2/2017), a  zakupnina se plaća unaprijed, najkasnije do 5.-og za tekući mjesec.

Poslovni prostor se daje u zakup do 31.12.2020. godine počev od zaključenja ugovora.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, uz uslov da nisu u sudskom sporu sa Općinom Gradačac, te da nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

-rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca, za pravna lica

-ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime,

-dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi po bilo kom osnovu (potvrda budžeta općine Gradačac i Porezne uprave),

-potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 50,00 KM kod komisije za provođenje postupka licitacije.

Učesniku licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, iznos kapare će biti uračunat u zakupninu.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gradačac.

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati na licu mjesta u u poslovnoj prostoriji koja se izdaje u zakup,

u Gradačcu, Ulica H.K.Gradaščevića, dana  05.06.2017.god. u 9.00 sati. 

IV USLOVI LICITACIJE

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje postupka licitacije za dodjelu u zakup poslovnog prostora u zgradi Gradskog kina, imenovana od strane općinskog načelnika.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđeni iznos zakupnine ne može biti niži od početne zakupnine, objavljene u oglasu.

Sa učesnikom licitacije čiji je ponuđeni iznos zakupnine utvrđen kao najpovoljniji, zaključiti će se ugovor o dodjeli u zakup, a nakon pribavljenog mišljenja općinskog pravobranilaštva Gradačac.Ako učesnik licitacije odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kapare.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u prostor. Ukoliko zakupac i pored navedenog izvrši investiciona ulaganja u prostor, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu, a po prestanku zakupodavnog odnosa ostaju vlasništvo općine.

Zakupac je dužan, svo vrijeme trajanja zakupa, držati otključana vrata koja su postavljena na protivpožarnom putu, a koji vodi u i iz prostorija kina. Protivpožarni put mora biti u svako doba oslobođen od inventara i opreme, a na tom dijelu poslovnog prostora koji služi kao protivpožarni put, ne smije se postavljati fiksni namještaj, što će zakupcu biti pokazano i na licu mjesta.

V OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Gradačac- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja javnog oglasa, do dana licitacije.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan