A+ R A-

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem licitacije

J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem licitacije

                    

1. Općina Gradačac putem licitacije prodaje nekretnine označene kao:

 

a) k.č.br. 275/4  Put oranica/njiva 3.klase površine 1020 m2 i oranica njiva 4.klase površine

196 m2 k.o.Gradačac I  korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br.1306

 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 23.712,00 KM (slovima:dvadesettrihiljadesedamstotinadvanaestKM), odnosno 19,50 KM/m2;           

 

b) k.č.br. 275/6 Put oranica/njiva 3.klase površine 1579 m2 i oranica njiva 4.klase površine

147 m2 k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 33.657,00 KM (slovima:tridesettrihiljadešestotinapedesetsedamKM), odnosno

19,50 KM/m2;

 

c) k.č.br. 275/8 Put oranica/njiva 3.klase površine 1475 m2 i oranica njiva 4.klase površine

23 m2 k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 29.211,00 KM (slovima: dvadesetdevethiljadadvijestotinejedanaestKM)), odnosno 19,50 KM/m2;

 

d) k.č.br.275/10 Put oranica/njiva 5.klase površine 936 m2  i oranica njiva 4.klase površine

757 m2 k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br.1306

 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 33.014,00 KM (slovima: tridesettrihiljadečetrnaestKM), odnosno 19,50 KM/m2;

 

e) k.č.br.275/11 Put oranica/njiva 4.klase površine 727 m2  i oranica njiva 5.klase površine

636 m2  k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi  26.579,00 KM (slovima:dvadesetšesthiljadapetstotinasedamdesetdevetKM), odnosno 19,50 KM/m2;

 

f) k.č.br.275/12 Put oranica/njiva 4.klase površine 681m2, oranica njiva 5.klase površine

536 m2 i šuma 2.klase površine 152 m2 k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 26,696,00 KM (slovima:dvadesetšesthiljadašeststotinadevedesetšestKM), odnosno 19,50 KM/m2;

g) k.č.br. 275/13 Put šuma 2.klase površine 727 m2, oranica/njiva 4.klase površine 661 m2 i oranica/njiva 5.klase površine 24 m2 k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u

el.zk.ul.br.1306 k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 27.534,00 KM (slovima: dvadesetsedamhiljadapetstotinatridesetčetiriKM), odnosno 19,50 KM/m2;

 

h) k.č.br. 275/14 Put šuma 2.klase površine 817 m2 i oranica/njiva 4.klase površine 636 m2    korisnika  k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 28.334,00 KM (slovima:dvadesetosamhiljadatristotinetridesetčetiriKM), odnosno 19,50 KM/m2;

 

i) k.č.br. 275/15 Put šuma 2.klase površine 771 m2 i oranica/njiva 4.klase površine 718 m2    korisnika  k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 29.036,00  KM (slovima: dvadesetdevethiljadatridesetšestKM), odnosno

19,50 KM/m2;

 

j) k.č.br. 274/2  Aljička oranica/njiva 4.klase površine 779 m2 i šuma 2.klase površine

707 m2  k.o.Gradačac I korisnik općina Gradačac sa 1/1 upisana u el.zk.ul.br. 1306

k.o. Gradačac I kao vlasništvo i posjed općine Gradačac sa 1/1. Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 28.977,00 KM (slovima: dvadesetosamhiljadadevetstotinasedamdesetsedam KM), odnosno 19,50 KM/m2, sve navedene parcele se nalaze u obuhvatu Regulacionog plana “Slobodna industrijska zona II” Gradačac.

 

2. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

 

Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

- rješenje o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca za pravna lica,

-ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica,

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

-dokaz o uplati  kapare.

 

3. Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10%  od početne cijene nekretnine za koju je učesnik zainteresovan.

 

Kaparu uplatiti na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke, šifra općine Gradačac 036. Učesnicima čija se ponuda ne prihvati, izvršiti će se povrat položene kapare i to u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

 

4. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svakog radnog dana do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. općina Gradačac.

 

5. Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu «Avaz» , na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči općine i na radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu «Avaz».            

 

6. Licitacija će se održati  dana  20.06.2017.godine od 08.30 sati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, soba br.11. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude će biti ponuđena cijena, a koja ne može biti manja od početne. Postupak će provesti Komisija za prodaju nekretnina.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje, neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu. 

 

7. Sa učesnikom čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti će se kupoprodajni ugovor, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranilaštva  Općine Gradačac.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun općine Gradačac broj: 1321900309659853 otvoren kod NLB, najkasnije u roku od 15 dana, od dana  potpisivanja ugovora, a što će biti regulisano ugovorom.        

 

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

 

Predaja nekretnina u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik.