A+ R A-

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantomu ( "Službene novine TK" BROJ:7/17), Općinski načelnik, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos

01. Namještenik na neodređeno vrijeme - Viši referent za operativne poslove popunu i mobilizaciju srukturu CZ i MTS - jedan izvršilac;

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće poseben uslove i to:

- SSS - IV stepen, društvenog ili tehničkog smijera,
- položen stručni upravni ispit
- radni staž 10 mjeseci

 Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti ( original ili ovjerene kopije ):
1. svjedočanstvo SSS - IV stepen, društvenog ili tehničko smijera
2. uvjerneje o državljanstvu ili CIPS - prijava,
3. uvjerenje o radnom stažu nakon završene SSS-IV stepen;
4. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Federacije BiH

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom poštom na adresu:
Općina Gradačac, ul. H.K.Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac, sa naznakom:
"Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos - ne otvarati"