A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Gradačac

Na osnovu člana 2.2. i 2.12.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 32/10 i 18/13, 17/14 i 31/16),   člana 7.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova  izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/16 i 13/16),   člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Gradačac, Općinsko vijeće   općine Gradačac, r a s p i s u j e

 

JAVNI  OGLAS

za imenovanje   dva člana Općinske izborne komisije Gradačac

 

Član 1.

Raspisuje se javni oglas za imenovanje   2 (dva)  člana Općinske izborne komisije Gradačac.

Članove Općinske izborne komisije Gradačac imenuje Općinsko vijeće Gradačac, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnosti.

 

Uslovi, koje kandidat za člana Općinske izborne komisije treba ispunjavati su slijedeći:

 

Opći  uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

-          Član Općinske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

-          Član Općinske izborne komisije je osoba  sa odgovarajućom  stručnošću i iskustvom na provedbi izbora.

 

Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Općinske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

- da imaju prebivalište na općini Gradačac;

- da imaju završen  fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera;

- da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.

 

Izuzetno, član Općinske izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/I stručne spreme ili završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova, a da ne posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

 

Pod iskustvom u provedbi izbora, podrazumijeva se:

a)      članstvo u izbornoj komisiji;

b)      članstvo u biračkom odboru;

c)      rad u stručnim organima  u provedbi izbora;

d)     objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

 

“Za člana Općinske izborne komisije po  članu 2.3. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidovati  u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. tačka 4. ovog Zakona.

4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti:

5. kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je  lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

 “Član općinske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH:  NE  MOŽE biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili osoba  koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

            “Član 2.12. tačka 4. Izbornog Zakona BiH: Član Općinske izborne komisije MOŽE BITI predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar Općinskog vijeća, odnosno Skupštine općine Gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i  druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2. ovog Zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3.  ovog Zakona.”

Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. kraća biografija sa ličnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i podatke o kretanju u službi);
  2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
  3. dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata, (potvrda Općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz, koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo),
  4. svojeručno potpisana izjava o nacionalnoj pripadnosti;
  5. svojeručno potpisana izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije ; da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke)
  6. fotokopija lične karte i uvjerenja o prebivalištu izdatog od strane CIPS-;
  7. popunjen upitnik Centralne izborne komisije.

 

NAPOMENA: Upitnik Centralne izborne komisije može se dobiti u Stručnoj službi Vijeća.

 

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

            Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja - Konkursna komisija će  prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata i neće uvažavati naknadno dostavljena dokumenta..

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju.

Nadležni organ – Općinsko vijeće Gradačac, će cijeneći položaj kandidata na Rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: “JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE – NE OTVARAJ”  na slijedeću adresu:

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA GRADAČAC

 

Ul. H.K. Gradaščevića  74

76 250 GRADAČAC

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon:  035/369-770 i 369-771.