A+ R A-

JAVNI POZIV za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina

Na osnovu člana člana 39. stav 6. Statuta Grada Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 10/22)  i Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2022-2024.godina („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 4/22 i 6/22), Gradonačelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina

 

Predmet Javnog poziva

Grad Gradačac poziva sve zainteresovane mjesne zajednice, grupe građana i pojedince za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina.

Sredstva za ovu namjenu rezervisana su u usvojenom Budzetu Grada Gradačac za 2024. godinu („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 12/23) i ekonomskom kodu 821612/1 Rekonstrukcija lokalnih puteva i Dokumentu Okvirnog  budzetu Grad Gradačac za period 2024-2026.godine.

            Odabrani projekti će se sufinansirati u skladu sa usvojenim Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2022-2024.godina („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 4/22 i 6/22).

Kriteriji za odabir projekata koji će implementirati je:

-          trenutno stanje puta

-          kategorizacija putnog pravca

-          nivo prohodnosti

-          veći procenat učešća građana

-          spoj dvije ili više mjesnih zajednica

-          već započeti projekti

-          riješeni imovinsko pravni odnosi

 

Potrebna dokumentacija i način prijave

 

Svi zainteresovani su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-          Glavni projekat, idejni projekat ili drugu uprostenu dokumentaciju sa skicom i ažuriranim predmjerom i predračunom radova, ne starijim od 6 mjeseci, u printanoj i elektronskoj formi (CD / USB stick, predmjer i predračun u excel formi);

-          Izvod iz banke kao dokaz o osiguranim sredstvima za sufinansiranje projekta;

-          Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da aplicirana saobraćajnica nije u vlasništvu fizičkih ili pravnih lica

Svi zahtjevi, od strane mjesnih zajednica, grupe građana ili pojedinaca, podnešeni prije raspisivanja ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje prilikom odabira projekata

            Javni poziv će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac i ostaje otvoren  11 (jedanaest) dana od dana objave Javnog poziva, zaključno 21.06.2024.godine.

Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, može se dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu:

                                                                  Grad Gradačac

Gradska služba za urbanizam,

investicije i komunalne poslove

H.k.Gradaščevića br. 4

76250 Gradačac

 

sa naznakom

„Prijava na Javni poziv za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2024-2025.godina“.

Zatvorene koverte se obavezno predaju, na šalteru 6. u Šalter sali Grada Gradačac.

Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka ili nepotpune, neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Komisija za evaluaciju prijava po Javnom pozivu imenovana od strane Gradonačelnika, izvršite će evaluaciju prijava, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije te izvršiti odabir u skladu sa definisanim kriterijima. Putni pravci koji će se sufinansirati od strane viših nivoa vlasti, neće se uzimati u razmatranje te će takve prijave biti odbijene.

Nakon obrade prispjelih prijava, Komisija za evaluaciju prijava po Javnom pozivu će objaviti rezultate Javnog poziva na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

Za sve ceste ili ulice koje budu odabrane za izgradnju i rekonstrukciju po ovom Javnom pozivu, podnosioci prijava su dužni u roku od 5 (pet) dana od dana od objave rezultata, izvršiti uplatu sredstava na bankovni račun Grada Gradačac. Ukoliko ne budu u mogućnosti, naredna cesta ili ulica sa Liste odabranih projekata, će se uzeti u razmatranje i ponuditi za sufinansiranje.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona 035/369-764.

DOWNLOAD

Prijavni obrazac