A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Parkinzi" d.o.o. Gradačac

 Javni oglas otvoren do: 26.02.2015. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), u skladu sa Kriterijima i standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na  javni oglas za izbor Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Parkinzi” d.o.o. Gradačac, br. 01-05-20-1/15 od 29. 01. 2015. godine, Općinsko vijeće Gradačac,  objavljuje

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Parkinzi" d.o.o. Gradačac

 

Naziv pozicije:

            Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Parkinzi" d.o.o. Gradačac

 

Opis pozicije:

            Nadzorni odbor JP "Parkinzi" d.o.o. Gradačac se sastoji od tri (3) člana. Nadzorni odbor će biti imenovan na mandatni period od četiri godine. Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su čl. 269. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09) i čl. 8. Zakona o javnim preduzećima u F BiH ("Službene novine FBiH" broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12). Konačno imenovane osobe ostvarit će naknadu za rad u nadzornom odboru u skladu sa aktima javnog preduzeća, odnosno prema ugovorima koji odobri skupština javnog preduzeća.

 

Uslovi (kriteriji i standardi) koje kandidat mora ispunjavati:

A) Opći kriteriji:

a)      da je državljanin BiH

b)      da je stariji od 18 godina

c)      da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje

d)     da nije otpušten iz državne službe kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

e)      da se na njega ne odnosi čl. IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine)

f)       da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup koji je nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

g)      da se protiv njega ne vodi krivični postupak

h)      da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu čl. 2. tačke 1. i 2. Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH

i)        da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o  ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH

j)        da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 70/08)

k)      da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora; 

l)        da nije starije od 65 godina na dan imenovanja;

m)    da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću JP "Parkinzi" d.o.o. Gradačac;

n)      da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje.

B) Standardi:

a) najmanje VI stepen stručne spreme ili ekvivalent

b) najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ili ekvivalenta sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika

c) sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije

d) izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka

e) da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja

f) da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike

g) da posjeduje znanje o djelatnosti kojom se javno preduzeće bavi

h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu

i) da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

  1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova prijav mjesta boravka
  2. diploma o završenoj  stručnoj spremi
  3. dokaz o radnom iskustvu
  4. Izjave iz tačaka d), e), h), i), j) i m) Općih kriterija.     

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana Nadzornog odbora bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  2. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
  3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnosšću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
  4. uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

U roku od šest mjeseci od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana Nadzornog odbora bit će dužan dostaviti uvjerenje/certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine F BiH“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11 i 2/13).

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od objave oglasa u "Službenim novinama F BiH"  potrebno je predati neposredno  ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu: Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54,   76250  Gradačac sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Parkinzi" d.o.o. Gradačac".

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

DOWNLOAD:

Obrazac prijave