A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u upravnom odboru JU “Centar za socijalni rad" Gradačac

Javni oglas otvoren do: 26.02.2015. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), čl. 24. st. 1. tačke 19. i 27. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), u skladu sa Kriterijima i standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata koji će se prijaviti na javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Gradačac, br. 01-05-21-1/15 od 29. 01. 2015. godine,  Općinsko vijeće Gradačac,  objavljuje

J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru

JU Centar za socijalni rad Gradačac

Naziv pozicije:

            Upravni odbor Javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac

Opis pozicije:

Upravni odbor JU Centar za socijlani rad Gradačac se sastoji od tri (3) člana i to dva člana ispred osnivača, jedan član ispred ustanove, a ovim javnim oglasom vrši se izbor dva člana ispred osnivača. Članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač. Upravni odbor će biti imenovani na mandatni period od četiri godine.

Ovlaštenja Upravnog odbora utvrđena su čl. 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Službeni list RBiH" broj: 6/92, 8/93 i 13/94).

Naknada za rad:

Konačno imenovane osobe ostvarit će pravo na naknadu za rad u upravnom odboru  u skladu sa Odlukom o utvrđivanju naknada članovima upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Općina Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 5/09).

Uslovi (kriteriji i standardi) koje kandidat mora ispunjavati:

A) Opći kriteriji:

a)      da je državljanin BiH

b)      da je stariji od 18 godina

c)      da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje

d)      da nije otpušteni iz državne službe kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

e)      da se na njega ne odnosi čl. IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine)

f)       da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i frugim imenovanjima u F BiH

g)      da ne podliježe odredba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Službene novine F BiH" broj: 70/08)

h)      da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduje  

i)        da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u čiji se upravni odbor kandiduje

j)        da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, i da se ne vodi krivični postupak

k)      da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove ili javnog preduzeća čiji je osnivač Općina Gradačac.

l)        da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u upravnom odboru u koji se kandiduje.

B) Standardi:

a)      najmanje VI stepen stručne spreme ili ekvivalent

b)      najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ili ekvivalenta

c)      sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa javne ustanove i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika

d)      sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije

e)      izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenje odluka

f)       da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja

g)      da posjeduje znanje iz oblasti ukupnog zakonodavstva na području djelovanja upravnih odbora i  strategije poslovne etike

h)      da posjeduje znanje o djelatnosti kojom se javna ustanova bavi

i)        sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu

j)       da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

Podnošenje prijava:

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

  1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova prijav mjesta boravka
  2. diploma o završenoj  stručnoj spremi
  3. dokaz o radnom iskustvu
  4. Potpisane i ovjerene izjave iz tačaka d), e), f), g), h), i), k) i l).

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konačno imenovan za člana upravnog odbora bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  2. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  3. uvjerenje da  nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne

            Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

            Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

            Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od objave oglasa u "Službenim novinama F BiH"  potrebno je predati neposredno  ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu: Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54,   76250  Gradačac sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac – ne otvarati.

DOWNLOAD:

OBRAZAC PRIJAVE