A+ R A-

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-51/14

Rok za prijem ponuda: 13.05.2014. godine; 13:00 h

Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom i makadamskom podlogom na području općine Gradačac za 2014. godinuI.1

Naziv: Općina Gradačac

Kontakt osoba: Adnan Begović

Adresa: H.K.Gradaščevića br.54

Poštanski broj: 76250

Općina/Grad: Gradačac

IDB/JIB: 4209156840000

Telefon: 035369750

Faks: 035369751

Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa: www.gradacac.ba

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I.1

Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: GRADAČAC

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Opća gradnja zgrada i građevinski radovi

II.2. Podjela na lotove: Da

II.2.a. Broj lotova: 3

II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?: Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora:

Izvođenje radova na popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom i makadamskom podlogom na području općine Gradačac za 2014. godinu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da (Detaljnije informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograničenja za učešće

(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka: Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum

Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do: 06.05.2014. godine

IV.3.b. Novčana naknada: Da

IV.3.b-1.Iznos novčane nadoknade: 10,00 KM sa PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Datum:13.05.2014. Vrijeme: 13:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda:

Datum:13.05.2014. Vrijeme: 13:30

Mjesto: Sala za sjednice Općine Gradačac

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti na žiro račun Općine Gradačac br. 132-1900-29-00000-87 vrsta prihoda 722-131, broj općine 036 ili na blagajni općine Gradačac

ANEX B

Lot broj: 1

Naziv predmeta ugovora: Popravka i sanacija gradskih ulica

Ukupna količina ili obim ugovora: Dato u tenderskoj dokumentaciji

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM: 51.000,00

Trajanje ugovora ili rok izvršenja: Do kraja 2014. godine

Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje radova: Teritorija općine Gradačac

Lot broj: 2

Naziv predmeta ugovora: Popravka i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnom podlogom

Ukupna količina ili obim ugovora: Dato u tenderskoj dokumentaciji

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM: 51.000,00

Trajanje ugovora ili rok izvršenja: Do kraja 2014. godine

Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje radova: Teritorija općine Gradačac

Lot broj: 3

Naziv predmeta ugovora: Popravka i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskom podlogom

Ukupna količina ili obim ugovora: Dato u tenderskoj dokumentaciji

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM: 43.000,00

Trajanje ugovora ili rok izvršenja: Do kraja 2014. godine

Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje radova: Teritorija općine Gradačac