A+ R A-

Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

Rok za predju prijava: 05.06.2014. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 34/03 i 65/13), čl. 64. Zakona o zdravstvenoj zaštit ("Službene novine F BiH" broj: 46/10 i 75/13), čl. 24. st. 1. tačke 19. i 27. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), u skladu sa Odlukom o bližim kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 6/11) Općinsko vijeće Gradačac objavljuje

 J A V N I  O G L A S

za izbor i imenovanje kandidata na pozicije u Upravnom odboru

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 Naziv pozicije:

            Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

Opis pozicije:

Djelokrug rada upravnog odbora propisan je čl. 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Naknada za rad:

Mjesečnu naknadu za rad predsjednika i članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Opći uslovi

Kandidati za članove Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, pored uslova iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaciji BiH dužni su ispunjavati i slijedeće opće  uslove:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da nisu mlađi od 18 godina i da na dan imenovanja nisu stariji od 65 godina,

- da nemaju privatni - finansijski interes u zdravstvanoj ustanovi, u čiji upravni odbor se kandiduju,

- da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove,

- da nisu članovi ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom,

- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene javne pozicije,

- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,

Posebni uslovi

Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove i kriterije:

- kandidati predstavnici osnivača  da imaju završen VI ili VII stepen stručne spreme,

- da imaju najmanje jednu (1)  godinu radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme,

- da imaju stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način  njenog rada,

- da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

 Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove u postupku konačnog izbora, uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- dužina radnog iskustva,

- veći stepen stručne spreme,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

- sposobnost nepristranog donošenja odluka,

- rezultati rada tokom karijere.

 Potrebni dokumenti:

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži adresu, kontakt telefon i dr. bitne podatke (prijavni obrazac možete preuzeti sa donjeg linka ili na info-pultu u šalter sali Općine), potrebno je dostaviti (dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije):

- kraću biografiju,

- ovjerenu kopiju diplome (uvjerenja o diplomiranju se neće uzimati u obzir),

- vjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,

- dokaz o radnom iskustvu, nakon sticanja stručne spreme,

- ovjerena izjava o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz Javnog oglasa,

- drugi dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta (preporuka, ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.)

            U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati  koji budu konačno imenovani za člana upravnog odbora bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  2. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
  3. uvjerenje da  nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

             Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

            Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

            Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od objave oglasa u "Službenim novinama F BiH"  potrebno je predati neposredno  ili dostaviti preporučenom poštom, na adresu: Općina Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54,   76250  Gradačac sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac – ne otvarati.

            Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

PRIJAVNI OBRAZAC