A+ R A-

PILOT PROJEKAT DIGITALNOG ARHIVA KATASTRA

U Gradačcu je početkom maja 2017-godine pokrenut Pilot projekat uspostave digitalnog arhiva katastra zemljišta u općini Gradačac (DA) koji će se realizovati kroz donatorski CILAP projekat (Izgradnja kapaciteta za unapređenje Zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini) uz podršku Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo (FGU).

U posebno određenom prostoru u Gradačcu će biti instalirana oprema za pripremu, skeniranje, sortiranje i arhiviranje dokumenata katastarskog operata u digitalnoj formi kao i dvosmjernu informatičku komunikaciju općine Gradačac sa FGU, a sve na podlozi namjenski naručenog softvera za Digitalni arhiv koji će nabaviti FGU. 

Skenirani podaci i dokumenti u općini Gradačac iz ovog pilot projekta će preko tog softvera biti dostupni centralnom serveru u FGU a takođe i podaci iz FGU će biti vidljivi u općini Gradačac.

Nakon skeniranja planiranog broja dokumenata i završetka pilot projekta uraditi će se izvještaj kao i preporuke za budući rad na DA katastra u FBiH.