Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - J A V N I O G L A S za zakup zemljišta i hale/nadstrešnice
A+ R A-

J A V N I O G L A S za zakup zemljišta i hale/nadstrešnice

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v l j u j e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup zemljišta i hale/nadstrešnice

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup  zemljište minimalne površine od 3.000 m2  i halu/nadstrešnicu.

Zemljišta je potrebno  za smještaj kanalizacione opreme od toga za cijevi PEHD natkrivenog prostora mini. 800 m2 slagano do 2 m visine cijevi + natkriveni i zatvoreni prostor za liveno željezne poklopce šahtova do 50 m2 minimalno.

Prostor  mora biti čuvan, cijevi natkrivene, pristupačan kamionu/šleperu tj. istovaru i utovaru, sa osobom koja će bilježiti ulaz/izlaz materijala te biti zadužena za kompletan materijal uz obavezu utovara robe.

Hala/ nadstrešnica mora imati mogućnost ulaska dizalice/viličara radi utovara/istovara cijevi (minimalna visina hale do 5,5 m).

Ponuđač mora obezbijediti tlocrt parcele/hale kako bi se mogao planirati prostor za istovar/smještaj kanalizacionog materijala po naseljima, prostor za rad viličara/dizalice, te transportne puteve, kao i kasnije ponovni odvoz bez poteškoća.

Uskladištene cijevi moraju biti osigurane protiv požara polisom osiguranja kod osiguravajuće kuće tokom cijelog perioda skladištenja.

Nedostatak ili krađa materijala kao i oštećenje se smatra isključivom odgovornošću ponuđača

prostora.

 

Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir slijedeće:

- Cijevi treba skladišti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje

- Visina naslaganih cijevi ne smije preći 2 metra. Naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane.

- Uskladištene cijevi potrebno je ljeti pri ekstremnim vrućinama zaštiti od prevelikog zagrijavanja.

 

 Općina Gradačac zemljište i halu/nadstrešnicu uzima  u zakup u  periodu  od 01.05.2018.godine do 31.12.2018.godine uz mogućnost produženja ugovora o zakupu i u 2019.godini.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

 

-          pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

-          kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

-          aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

-          ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-          tlocrt parcele/hale

-          ponuđena cijena zakupnine za zemljište i halu/nadstrešnicu

-          dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na web stranici Radio Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 17.03.2018.godine do 16.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

V ODABIR PONUDE

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine za zemljište i halu/nadstrešnicu.

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

 

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

VII OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  20.03.2018.godine u 12.00 sati.                                    

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                       

 

                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                         mr.sci.  Edis Dervišagić

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.