A+ R A-

J A V N I O G L A S za zakup zemljišta i hale/nadstrešnice

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v l j u j e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup zemljišta i hale/nadstrešnice

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup  zemljište minimalne površine od 3.000 m2  i halu/nadstrešnicu.

Zemljišta je potrebno  za smještaj kanalizacione opreme od toga za cijevi PEHD natkrivenog prostora mini. 800 m2 slagano do 2 m visine cijevi + natkriveni i zatvoreni prostor za liveno željezne poklopce šahtova do 50 m2 minimalno.

Prostor  mora biti čuvan, cijevi natkrivene, pristupačan kamionu/šleperu tj. istovaru i utovaru, sa osobom koja će bilježiti ulaz/izlaz materijala te biti zadužena za kompletan materijal uz obavezu utovara robe.

Hala/ nadstrešnica mora imati mogućnost ulaska dizalice/viličara radi utovara/istovara cijevi (minimalna visina hale do 5,5 m).

Ponuđač mora obezbijediti tlocrt parcele/hale kako bi se mogao planirati prostor za istovar/smještaj kanalizacionog materijala po naseljima, prostor za rad viličara/dizalice, te transportne puteve, kao i kasnije ponovni odvoz bez poteškoća.

Uskladištene cijevi moraju biti osigurane protiv požara polisom osiguranja kod osiguravajuće kuće tokom cijelog perioda skladištenja.

Nedostatak ili krađa materijala kao i oštećenje se smatra isključivom odgovornošću ponuđača

prostora.

 

Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir slijedeće:

- Cijevi treba skladišti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje

- Visina naslaganih cijevi ne smije preći 2 metra. Naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane.

- Uskladištene cijevi potrebno je ljeti pri ekstremnim vrućinama zaštiti od prevelikog zagrijavanja.

 

 Općina Gradačac zemljište i halu/nadstrešnicu uzima  u zakup u  periodu  od 01.05.2018.godine do 31.12.2018.godine uz mogućnost produženja ugovora o zakupu i u 2019.godini.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

 

-          pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

-          kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

-          aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

-          ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-          tlocrt parcele/hale

-          ponuđena cijena zakupnine za zemljište i halu/nadstrešnicu

-          dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na web stranici Radio Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 17.03.2018.godine do 16.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

V ODABIR PONUDE

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine za zemljište i halu/nadstrešnicu.

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

 

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

VII OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  20.03.2018.godine u 12.00 sati.                                    

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                       

 

                                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                         mr.sci.  Edis Dervišagić