Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - J A V N I O G L A S za zakup garaža i kancelarije
A+ R A-

J A V N I O G L A S za zakup garaža i kancelarije

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v l j u j e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup garaža i kancelarije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac – garaža i kancelarije.

Prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac mora ispunjavati slijedeće uslove:

1. mora biti u industrijskoj zoni u Gradačcu

2. mora  se nalaziti uz javnu saobraćajnicu

3. mora biti osvijetljen

4.mora raspolagati sa minimalno dvije garaže i kancelarijom sa slijedećim karakteristikama:

- minimalne dimenzije garaža: visina cca 3,5 m, dužina cca 9 m i širina cca 11 m

- visina i širina vrata za obje garaže minimum 4x3,5 m

- adekvatna rasvjeta u garažama i mogućnost zagrijavanja istih

5. prostor ispred garaža adekvatan za nesmetanu manipulaciju vatrogasnim vozilima

6. uz garaže je obavezan i kancelarijski prostor površine cca 25 m2, sa sanitarnim čvorom, tuš

    kabinom i grijanjem

7.neophodno je posjedovanje alternativnog snabdijevanja električnom energijom (agregat)

8.poželjan telefonski priključak

Općina Gradačac garaže i kancelariju uzima u zakup u  periodu  od  01.04.2018.godine do 31.12.2018.godine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

III SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

- pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

- kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

- aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- ponuđena cijena zakupnine za prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac – garaža i kancelarije

- dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na Radio stanici Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 17.03.2018.godine do 16.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

V ODABIR PONUDE 

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine  garaža i kancelarije.

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

VII OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  20.03.2018.godine u 14.00 sati.                                  

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                       

 

                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                mr.sci.  Edis Dervišagić

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.