A+ R A-

J A V N I O G L A S za zakup garaža i kancelarije

Općinski načelnik općine Gradačac na osnovu člana  38. stav 1.tačka 6. Statuta («Sl. glasnik Općine Gradačac, broj 4/08, 5/12 i 1/17),  o b j a v l j u j e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

J  A  V  N  I    O G L A S

za zakup garaža i kancelarije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac – garaža i kancelarije.

Prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac mora ispunjavati slijedeće uslove:

1. mora biti u industrijskoj zoni u Gradačcu

2. mora  se nalaziti uz javnu saobraćajnicu

3. mora biti osvijetljen

4.mora raspolagati sa minimalno dvije garaže i kancelarijom sa slijedećim karakteristikama:

- minimalne dimenzije garaža: visina cca 3,5 m, dužina cca 9 m i širina cca 11 m

- visina i širina vrata za obje garaže minimum 4x3,5 m

- adekvatna rasvjeta u garažama i mogućnost zagrijavanja istih

5. prostor ispred garaža adekvatan za nesmetanu manipulaciju vatrogasnim vozilima

6. uz garaže je obavezan i kancelarijski prostor površine cca 25 m2, sa sanitarnim čvorom, tuš

    kabinom i grijanjem

7.neophodno je posjedovanje alternativnog snabdijevanja električnom energijom (agregat)

8.poželjan telefonski priključak

Općina Gradačac garaže i kancelariju uzima u zakup u  periodu  od  01.04.2018.godine do 31.12.2018.godine.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

III SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

- pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

- kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

- aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- ponuđena cijena zakupnine za prostor za smještaj Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac – garaža i kancelarije

- dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

IV PODNOŠENJE PONUDE

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici općine Gradačac, oglasnoj ploči i na Radio stanici Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol općine, šalter br.6. na adresu: Općina Gradačac- Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11. Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 17.03.2018.godine do 16.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

V ODABIR PONUDE 

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa  najnižom cijenom zakupnine  garaža i kancelarije.

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za općinu Gradačac.

Općina Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za općinu.

VI TROŠKOVI PONUDE

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

VII OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Općine Gradačac, u sobi br.11. Općinske  službe za geodetske i imovinsko-pravne  poslove, dana  20.03.2018.godine u 14.00 sati.                                  

Za sve informacije možete se obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11,  svakim radnim danom od 07.30  do 16.00 sati.                                                                                       

 

                                                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                mr.sci.  Edis Dervišagić