A+ R A-

Javni konkurs za prijem uposlenika - obdanište Kolibri Gradačac

Upravni odbor Ustanove obdanište "KOLIBRI" Gradačac objavljuje  JAVNI  KONKURS za prijem uposlenika koji Vam u cjelosti prenosimo:

Na osnovu člana 53. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 12/09 , 8 /11 i 10/13), član 31. Pravila ustanove broj  01-124-4/17  od  15.05.2017.godine  i Odluke Upravnog odbora broj 01-043-4/18  od  26.02.2018.godine, Upravni odbor Ustanove objavljuje:

 

 JAVNI  KONKURS

za prijem uposlenika

 1.         Odgajatelj / stručni saradnik za realizaciju  Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja,  1/2 norme, na određeno vrijeme od 01.04.2018 do 15.06.2018.godine,  18  izvršilaca

 

Uslovi konkursa koje kandidati moraju ispunjavati:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkuriše,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
 • završenu VSS VII stepena ili ekvivalent prvog, drugog ili trećeg stupnja Bolonjskog sistema studiranja smjer: predškolski odgoj ili  razredna nastava uz  završenu edukaciju  za realizaciju Obaveznog  programa u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla

 

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava sa kraćom biografijom i kontakt telefonom,
 2. diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. izvod iz matične knjige rođenih
 6. izjava da kandidat nije osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova u obrazovanju,
 7. uvjerenje o radnom iskustvu   nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ,
 8. uvjerenje o čekanju  na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

Lica koja ostvaruju prioritet u zapošljavanju u smislu odredbi člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj :5/11 i 5 /14)  dužna su priložiti i :

-          dokaz kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od kategorija boračke populacije , a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona  

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta  moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji budu  ispunjavali uvjete konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JU Dječije obdanište „KOLIBRI“ Gradačac

Hadžiefendijina bb

76 250 Gradačac

sa naznakom „Prijava na konkurs - NE OTVARAJ“

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan