A+ R A-

Oglas za prijem u radni odnos- JZU Dom zdravlja Gradačac

Na osnovu člana 2. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u JZU Dom zdravlja Gradačac br: 454/18 od 19.01.2018.god.,Naredbi o Programu obavezne imunizacije stanovništva proztiv zaraznih bolesti (“službene novine FBih”br: 19/17) te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, direktor Ustanove raspisuje

O  G  L  A  S

za prijem u radni odnos

 

1.- doktor medicine za rad u službi hitne medicinske pomoći- 1 izvršilac na neodređeno,  

2.- doktor medicine - 1 izvršilac na neodređeno,

3.-dipl.ing.medicinske radiologije- 1 izvršilac na određeno,

4.- dipl.ing.laboratorijske dijagnostike- 1 izvršilac na određeno,

5.- zubni tehničar - 1 izvršilac na određeno,

6.- stomatološki tehničar- 1 izvršilac na određeno,

7.- laboratorijski tehničar. 1 izvršilac na određeno,

8.- akušerski tehničar- 1 izvršilac na neodređeno,

9.- medicinski tehničar- 1 izvršilac na određeno vrijeme,

10.- spremačica - 4 izvršioca (2 na određeno,  2 na neodređeno vrijeme

11.- portir/ložač- 1 izvršilac na određeno.

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

3.- da nije kažnjavan,

4.- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 

-doktor medicine za rad u SHMP

 - VSS završen medicinski fakultet ,dokaz diploma

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne Ljekarske komore , dokaz licenca

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

- uvjerenje o državljanstvu

 

- doktor medicine

 - VSS završen medicinski fakultet ,dokaz diploma

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

- najmanje 3 mjeseci radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

-uvjerenje o državljanstvu

 

-dipl.ing.med.radiologije

 - VSS  ,dokaz diploma

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne  komore , dokaz licenca

-uvjerenje o državljanstvu

 

 

- dipl.ing.laboratorijske dijagnostike

 - VSS ,dokaz diploma

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

- licencu za samostalan rad izdatu od  nadležne  komore , dokaz licenca

-uvjerenje o državljanstvu

 

-zubni tehničar

 -SSS medicinska škola/ zubni tehničar ,dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

-završena edukacija iz ortodoncije ili da je edukacija u toku - uvjerenje

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 - licencu nadležne komore , dokaz licenca

-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

-uvjerenje o državljanstvu

 

-stomatološki tehničar

 -SSS medicinska škola stomatološki smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 - licencu nadležne komore , dokaz licenca

-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

-uvjerenje o državljanstvu

 

-laboratorijski tehničar

 -SSS medicinska škola laboratorijski smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 - licencu nadležne komore , dokaz licenca

-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

-dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

-uvjerenje o državljanstvu

 

-akušerski tehničar

 -SSS medicinska škola akušerski smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 - licencu nadležne komore , dokaz licenca

-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

-dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

-uvjerenje o državljanstvu

 

-medicinski tehničar

 -SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju

 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje

 - licencu nadležne komore , dokaz licenca

-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

-dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

-uvjerenje o državljanstvu

 

-spremačica

- završeno osnovno obrazovanje, dokaz svjedočanstvo

-uvjerenje o državljanstvu

 

-portir/ložač

- završeno osnovno obrazovanje, dokaz svjedočanstvo

-uvjerenje o bezbjednom rukovanju parnim kotlovima,

-položen ispit iz protivpožarne zaštite

-položen vozački ispit za B kategoriju

-uvjerenje o državljanstvu

 

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1.- kraću biografiju, kontakt telefon

2.- PBA 3 obrazac (cips)

 

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije.  JZU Dom zdravlja Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se pilaže uz prijavu.

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, obavit će se intervju.

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),

2- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)

3- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)

4- status vakcinisanja

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira i aplikacije dostaviti za svako mjesto posebno.

 

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:

  - JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC, Josipa Šibera bb, 76250 Gradačac

Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto___________

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom  listu” Oslobođenje ”  i web stranici JZU Dom zdravlja Gradačac i općine Gradačac.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan