Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - JAVNI OGLAS za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava
A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

                                                                                                                              

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Gradačac ("Službeni glasnik Općine Gradačac“ broj: 4/08, 5/12 i 1/17 i 5/18), Odluke o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava („Sl. glasnik Općine Gradačac“ br. 8/17)  Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava („Sl. glasnik Općine Gradačac“ br. 6/18), Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, r a s p i s u j e

  

JAVNI OGLAS

za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

 

Naziv pozicije:

Komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava (u nastavku Komisija).

 

Opis pozicije:

Regulisano Odlukom o utvrđivanu kriterija za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti  nepokretnosti i prava. Odlukom je definisano da Komisija broji 9 (devet) članova. Predviđeno je da predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije posjeduju VII stepen stručne spreme ili najmajnje 240 ECTS bodova, a ostali članovi Komisije najmanje SSS.

 

Naknada za rad:

Mjesečna naknada za rad Komisije regulisana je propisima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.


Trajanje mandata:

Članovi Komisije se biraju na mandat od 2 (dvije) godine.

 

Opći uslovi:

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

d)     da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje.

 

 

Posebni  uslovi:

Kandidati za imenovanje/nominiranje na poziciju člana  Komisije trebaju ispunjavati sljedeće uslove: 

 

a) stepen obrazovanja VSS  ili SSS,

b) da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa

     u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,

     broj 70/08),

c) da posjeduje znanje neophodno za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava.

d) da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 

 

Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama c) i d) ovog člana izrazit će se u bodovima od 1-5.   

 

 

 

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

e)      kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,

f)       uvjerenje o državljanstvu  ili prijava mjesta prebivališta (CIPS), ne starije od 6 mjeseci,

g)      ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,

h)      ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),

i)        ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u radu Komisije.

j)        ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo za poslove iz nadležnosti Komisije i zanimanja koje posjeduje.

k)      ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08).

 

           U roku od osam dana od dana imenovanja kandidati koji budu konačno imenovani za člana Komisije bit će dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.  Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

 

Kandidati zaposleni u organima državne službe koji uđu u uži izbor i budu pozvani na intervju dužni su priložiti rješenje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

Oglas će biti objavljan  na web stranici i oglasnoj ploči Općine Gradačac i na Radiu Gradačac.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bit će obavljen intervju.

 Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.       

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava“.

           

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 DOWNLOAD:

Prijavni obrazac

 

 

                                                                             KOMISIJA ZA IZBORE I

                                                                                 IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                      

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.