A+ R A-

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina

PONOVNI  J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Općina Gradačac putem javnog nadmetanja-licitacije, prodaje nekretnine označene kao:

a)  k.č.642/7 „POŽARIKE“ Ostalo neplodno zemljište 5453 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 163.590,00 KM (stošezdesettrihiljadepetstotinadevedeset KM) odnosno 30,00 KM/m2.

prema Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-postojeće

b)  k.č.642/10 „POŽARIKE“ oranica/njiva 6.klase 6552 m2 k.o.Gradačac I, upisana u p.l.-u broj 350 i el.zl.ul.6183 kao posjed i vlasništvo Općine Gradačac sa dijelom 1/1, za početnu prodajnu cijenu od 196.560,00 KM (stodevedesetšesthiljadapetstotinašezdesest KM) odnosno 30,00 KM/m2 prema Izvodu iz prostornog plana općine Gradačac za period 2008.-2028.godine predmetna parcela je građevinsko zemljište pretežne namjene privredne zone-planirano

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu.

Učesnici su dužni neposredno pred održavnje postupka javnog nadmetanje-licitacije priložiti:

-ovjerenu fotokopiju lične karte (fizička lica)

-aktuelni izvod iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

-ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

-dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Gradačac i Poreznoj upravi, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplati  kapare

 

III KAPARA

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu u iznosu od 10% početne prodajne cijene i to za nekretninu pod:

 a) iznos od 16.359,00 KM

 b) iznos od  19.656,00 KM

na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Učesnicima čija se ponuda ne prihvati izvršiti će se povrat položene kapare i to najkasnije u roku od 5 dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

 

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 05.04.2019.godine (petak) u 08.00 sati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac (kancelarija br.15).

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac imenovana od strane Općinskog načelnika.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja-licitacije.

 

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, komisija može pristupiti postupku prodaje nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V NAČIN, UVJETI I ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključiti će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranilaštva  Općine Gradačac.

Po zaključenju ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos kapare uplatiti na način i pod uslovima definisanim kupoprodajnim ugovorom.

Kupoprodajnim ugovorom će se definisati rok plaćanja kupoprodajne cijene, a koji ako se definiše u ratama, ne može biti duži od 6 (šest) jednakih mjesečnih rata.U slučaju plaćanja na rate kupac će Općini kao prodavcu obezbijediti garanciju u vidu ovjerenih mjenica.

Troškove notarske obrade ugovora snosi kupac.       

 

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u ugovorom određenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Predaju u posjed i uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac će steći nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene i izmirenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom.

O uvođenju kupca u posjed sačinit će se zapisnik.

 

VI OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa nekretninama koje su predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

 

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ na web stranici Općine Gradačac, oglasnoj ploči Općine i na radio stanici Gradačac.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“.