A+ R A-

Završena 1. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Danas je u Gradačcu održana prva sjednica Gradskog vijeća Gradačac. Gradski vijećnici razmatrali su 14  tačaka dnevnog  reda. Na početku sjednice vijećnici kluba vijećnika A-SDA su informisali Vijeće da su pristupili političkom subjektu „ Narod i pravda „ i da će klub pod tim nazivom djelovati u narednom periodu. Vijećnici koji nisu prisustvovali Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća danas su dali i potpisali svečane izjave kao gradski vijećnici.

Gradski vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora za JP „ KOMUNALAC „ d.d. Gradačac na mandat na četiri godine.

  

Usvojen je i Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje grada Gradačac za period 2019.-2022. godine.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazume o readmisiji i preuzela obavezu da svim osobama koje su bh državljani, a deportovane su iz zemalja s kojima ima potpisane sporazume, omoguću prihvat i pruži mogućnost integracije u sredinu u koju se vraćaju, Grad Gradačac prihvatio je obavezu da u okviru svojih nadležnosti stvori uslove za odgovarajuću implementaciju naprijed navedenog sporazuma.

Prezentovan je i usvojen Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Grada Gradačac ( iz osnova sudskih sporova-kategorija ostalih prihoda ) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja. Na dan 31.12.2018. potraživanja Grada Gradačca iz sudskih postupaka iznosi ( Parnični postupci ) 532.636,66 KM dok u izvršnim postupcima ( prinudno izvršenje pravosnažnih sudskih presuda ) dugovanja iznose 77.000 KM.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac za 2018. godinu kao i izvještaje o radu javnih preduzeća ( Javno stambeno preduzeće i JP Komunalac ) dok izvještaki nisu usvojeni za JP Veterinarska stanica i JP Parkinzi.

Također su usvojeni i izvještaji o poslovanju javnih ustanova za 2018. ( JZU Dom zdravlja Gradačac, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište „ Ilidža“ Gradačac, JU Apoteka Gradačac, JU Centar za kulturu „ Ahmed Muradbegović“ Gradačac, JU Javna biblioteka „ Alija Isaković“ Gradačac dok izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Gradačacnije usvojen.

Razmatrane su i usvojene i informacije o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvenim kriterijima o zapošljavanju definisanih Pravilnikom Općinskog vijeća, Informacija o evidenciji stručnih zvanja i zanimanja uposlenih u Općini Gradačac, javnim ustanovama i javnim preduzećima kao i Informacja o strukturi i broju nezaposlenih demobilisanih boraca, RVI i članova porodica šehida  i poginulih boraca.