A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-34-2331/19

Gradačac, 27.09.2019.godine

 

Gradonačelnik Grada Gradačca na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

 

1.Vozač u Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK” broj: 7/17,10/17,10/18 i 14/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa uprave i drugih službi i tijela uprave i samouprave Općine Gradačac br. 02-05-2651/17 od 30.10.2017.godine i to:

 

Za poziciju 01.

-SSS - IV stepen  ili VKV radnik,

-vozačka dozvola B kategorije,

-najmanje deset (10) mjeseci radnog staža ostvarenog poslije završene navedene srednje škole.

 

Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći  dokumenti (original ili ovjerene kopije):

1.svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi,

2.izvod iz matične knjige rođenih,

3.uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS - prijava,

4.ovjerena kopija vozačke dozvole B kategorije,

5.uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja srednje stručne spreme,

6.ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH,

7.ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH.  

 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za namještenika može se primiti u radni odnos, ali je dužan ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.

 

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučenom putem pošte, na adresu:

Grad Gradačac,  ul.H.K.Gradaščevića br. 54, 76250  Gradačac, sa naznakom: 

“Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos (navesti radno mjesto) – ne otvarati”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                 mr.sci.Edis Dervišagić

 

 

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.