A+ R A-

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

GRADAČAC                      

 

Broj: 01/1- 05-1-1746-1/19

Datum: 30.09.2019. godine,

 

Na osnovu člana 19. Pravila JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01/1-05-605/02, 01/1-05-524/08, 01/1-05-2-212/15 i 01/1-05-568/16, člana 2. Pravilnika o kriterijima, uslovima i proceduri prijema u radni odnos JU Centra za socijalni rad Gradačac broj: 01-05-417/2017 od 23.11.2017. godine i člana 1. Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnikom  broj: 01/1-05-1-1741-1 /19 od 30.09. 2019. godine, direktorica  JU Centra za socijalni rad Gradačac, objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

-          Referent za poslove SOS mame ( za rad sa djecom u porodičnoj kući za djecu bez roditeljskog staranja) – 1 izvršioc na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na puno radno vrijeme.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

  1. SSS - III ili IV stepen

 

Kandidati uz prijavu treba da dostave:

-          Biografiju

-          CIPS-ovu potvrdu prebivališta

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

-          Diplomu o završenoj školi

-          Dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja SSS

-          Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja SSS

-          Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dupunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Sl.novine TK“ broj: 5/12,5/14, 12/16).

 

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji. 

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, Radio Gradačcu, zvaničnoj web stranici Grada Gradačca, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje – Biro Gradačac  i na oglasnoj tabli Ustanove.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

 

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune biti će pozvani na intervju.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidat koji bude izabran po javnom konkursu dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje u roku od 7 (sedam) dana.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u JU Centar za socijalni rad Gradačac.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

76250 GRADAČAC

UL. HADŽIEFENDIJINA BB

SA NAZNAKOM “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

 

                                                                                                

 

                                                                                                                                     DIREKTORICA CENTRA

                                                                                                                                         Amira Huseinbašić