A+ R A-

Završena 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Gradski vijećnici na današnjoj 4. sjednici Gradskog vijeća usvojili su Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gradačac za 2019. godinu. Radi se o transferu s viših nivoa vlasti a odnosi se na 102.000,00 KM ( projekat Vrelo ) i u skladu s tim budžetska stavka Kapitalni transferi se uvećava za gore navedeni iznos. Naknade za ekspropijaciju zemljišta umanjene su za 50.000 KM a stavka za Izgradnju kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada uvećana je za 67.000 Km. Ova dodatna investicija je potrebna kako bi se novoizgrađena mreža u naselju Bagdale pustila u funkciju odnosno izvršilo priključenje krajnjih korisnika na kanalizacionu mrežu.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2019. godinu. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i primitaka, u navedenom periodu iznosi 10.137.129,00 KM. Radi se o 64,6% ostavrenih prihoda i primitaka u odnosu na plan realizacije u 2019. Kada je riječ o tekućim izdacima za III kvartal 2019. ukupno je ostvareno 6.386.716,00 KM i u odnosu na plan tekući izdavi iznose 65,2 % što prati približno jednaki nivo ostavrenja prihoda i primitaka.

Vijećnici su donijeli odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Gradačac kojom se uređuju uslovi i načini odvodnje otpadnih voda na području grada Gradačac, te prava i obaveze davaoca i korisnika komunalnih usluga. Također donešena je i odluka o priključenju građevina na javni kanalizacioni sistem na području grada Gradačac.

Jednoglasno je podržan Nacrt Odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačac. Utvrđen je javni interes na vodovodnom sistemu Srnica Donjih, Srnica Gornjih i Biberovog Polja, te rezervoara V-180, koji će biti priključeni jedinstvenom sistemu vodosnabdijevanja.

Nacrt Strategije prema mladima Grada Gradačac 2020.-2024. godinu nije dobio podršku kao i Prijedlog rješenja o imenovanju člana  UO JU dječijeg obdaništa „ KOLIBRI „.

Utvrđen je Program rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2020. godinu, te prihvaćen je izvještaj o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih zajednica.

U Gradskom vijeću od danas funkcioniše i Klub Socijaldemokrate BiH kojeg čine tri vijećnika.