A+ R A-

ODLUKA o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području Grada Gradačac

Na osnovu člana 8. i člana 13. stav 2. tačka 9. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH (“Službene novine FBIH”, broj: 49/06) i na osnovu člana 6. stav 1., tačka 11. Statutarne
odluke o organizaciji grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac (“Službeni glasnik grada Gradačac”; br.01/19), Gradsko vijeće Grada Gradačac na prijedlog  gradonačelnika, na
sjednici održanoj dana _____. 2020.godine, d o n o s i

 
ODLUKA
o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima
na području Grada Gradačac

DOWNLOAD

Nacrt odluke
Granice naseljenih mjesta, ulica