A+ R A-

Završena II hitna sjednica Gradskog vijeća Gradačac

 

Danas je u Sali za sjednice Gradačačkog sajma održana 2. hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka koju su gradski vijećnici razmatrali. Nakon dugotrajne i veoma konstruktivne rasprave vijećnici su usvojili „Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije, broj: 01-04-52/21, od 04.02.2021. godine“.

Mijenja se član 1. Odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije koju je donijelo Gradsko vijeće br.01-04-52/21 od 04.02.2021. („Službeni glasnik Grada Gradačac br.2/21) i glasi:“Grad Gradačac putem licitacije izdaje u zakup zemljište označeno kao:

- k.č.br.1395/23 Polje oranica njiva 6.klase 50.000 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br.502 k.o. Porebrice posjednika i vlasnika Grad Gradačac sa 1/1,

- jugoistočni dio k.č.br.1395/25 (678/10) Polje oranica njiva 6.klase u površini od 10.871 m2 k.o. Porebrice upisana u el.zk.ul.br. 47 k.o. Porebrice “, radi organizovanja tržnice, na kojoj je predviđena uslužno-trgovačka djelatnost, trgovačka djelatnost, manje proizvodne djelatnosti, pakeraj, skladišta, a shodno Izvodu iz Regulacionog plana Porebrice u Gradačcu, kao komunalna djelatnost koja se ne finansira iz budžeta Grada Gradačac, a obavljanje djelatnosti će biti izvršavano u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Član 2. mijenja se i glasi:

 „Zemljište se izdaje u zakup od 16.03.2021. god. odnosno od zaključenja ugovora, na period

 od 5.godina“.

U članu 3. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. i glasi:

 “Učesnici su dužni neposredno pred održavanje postupka licitacije podnijeti:

 - aktuelan izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca,

 - ovjerena punomoć za lica koja ne učestvuju u svoje ime (u formi notarski obrađene isprave),

 - dokaz da ponuđač nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi po

Obrazac 11-09 2 bilo kom osnovu (potvrda budžeta Grada Gradačac i Porezne uprave),

 - potvrdu o uplaćenoj kapari u iznosu od 36.000,00 KM (tridesešesthiljadaKM)“.

U članu 7. stav 3. mijenja se i glasi:„Ukoliko ponuda postojećeg zakupca ne bude utvrđena kao najpovoljnija, isti je dužan po isteku zakupodavnog odnosa napustiti objekat zakupa, isprazniti zemljište od lica i stvari i predati ga zakupodavcu, a koji će preuzeti komisija formirana od strane Gradonačelnika te sačiniti zapisnik“.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Hajrudin Mehanović je povukao predloženi amandman uz zaključak da ukoliko dođe do zlupotrebe trenutne procedure tokom licitacije, obavezuje se da gradonačelnik zajedno s službama donese Pravilnik, kojim će komisiji koja provodi licitaciju olakšati sve ove stvari vezane i za visinu tj. minimalno i maksimalno povećavanje cijena, mogućnost dodjeljivanja ugovora drugorangiranog ili  kao i druga pitanja koja se eventualno pojave kao potreba da budu riješena.