A+ R A-

Završena redovna 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Na 32. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gradačac razmatran je dnevni red od 28 tačaka. Gradski vijećnici razmatrali i usvojili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac.  Razlozi za donošenje Odluke: Gradska služba za urbanizam, investicije i komunale poslove Grada Gradačac (Odsjek za komunalne poslove) je zaprimila zahtjev od neformalne grupe građana ulica: Hasana Kikića, XVIII Hrvatske NOUB i Partizanske bolnice za ukidanje nekoliko parking mjesta i izmještanje saobraćajnog znaka u ulici Hasana Kikića zbog nemogućnosti bezbjednog pristupa privatnim kućama i stanovima stanara ove ulice. Zbog stvaranja gužve na pomenutoj lokaciji i konstantne pritužbe od strane stanara koji žive u neposrednoj blizini, navedena izmjena člana 10. Stav (1) tačka c) će u velikoj mjeri smanjiti gužvu i omogućiti nesmetan pristup privatnim kućama i stanovima stanara ove ulice.

Usvojene su i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu kojom se definiše da  “U užem urbanom području grada zabranjeno je graditi staklenike/plastenike i slične objekte koji prelaze visinu od 200 cm, i isti se moraju udaljiti od susjedne međe minimalno 2,0m, odnosno površina navedenih objekata ne može biti veća od 5m2 ukupne površine. Na jednoj parceli može biti samo jedan takav objekat”.

Također ovom odlukom se definiše i održavanje privatnih parcela gdje se kaže: “Ukoliko vlasnik ili korisnik zapuštenog zemljišta ne postupi po izdatom rješenju inspektora ili ukoliko službena lica nisu u mogućnosti doći do vlasnika ili korisnika zapušetene parcele, komunalni inspektor je dužan angažovati javno preduzeće, koje je registrovano za obavljanje ove djelatnosti i kome je Gradsko vijeće grada Gradačac dalo saglasnost za izvođenje takvih radova, koje će izvršiti čišćenje zapuštene parcele, na teret vlasnika ili korisnika parcela”.

Ovom odlukom zabranjeno je u naseljenim mjestima na privatnim tj. vlasničkim parcelama a naročito u gradskim mjesnim zajednicama u obuhvatu od I -VI zone gradskog građevinskog zemljišta: paliti travu, lišće, ogranke, karton, ambalažu i druge vrste komunalnog otpada i držati bilo kakvu vrstu otpada kao i dotrajalih stvari u tom okrženju narušavaju kulturu stanovanja i življenja.

Gradski vijećnici usvojili su Izvještaj o realizaciji 50. Međunarodnog sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, “Sajam šljive” za 2023. godinu kao i Prijedlog odluke o organizaciji 51. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “ Sajam šljive”.

Usvojeni su i programi rada javnih ustanova Grada Gradačac za 2024. godinu kao i prijedlozi plana poslovanja javnih preduzeća Grada Gradačac za 2024. godinu.

Usvojeni je Izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2023. godini. A vijećnici su primili k znanju informaciju o vrednovanju rada osnovnih I srednjih škola u školskoj 202/23. godini.

Nakon završetka 32. redovne sjednice uslijedila je Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac  po Zahtjevu neformalne grupe građanki i građana Gradačac podnesenom 19.10.2023. godine.

Nakon dugotrajne rasprave donešeni su sljedeći zaključci:

 Z A K LJ U Č C I

I

Gradsko vijeće traži detaljnu informaciju od strane Kantonalnog tužilaštva u vezi istrage o događaju od 11.08.2023.godine.

II

Gradsko vijeće zahtijeva da se provođenje kampanje o načinima prijave nasilja i edukacijske posjete u mjesnim zajednicama provedu u roku od 90 dana od konstituisanja Vijeća mjesnih zajednica a da se potreba angažovanja stručnih osoba koji će raditi sa žrtvama nasilja u porodici sa Policijskom upravom u Gradačcu u formi zaključka proslijedi nadležnim institucijama na razmatranje.

III

Gradsko vijeće traži od Koordinacionog tijela za sigurnost i bezbjednost građana i nadležnih gradskih službi da provedu aktivnosti na izgradnji i postavljanju spomen ploče u spomen žrtvama od 11.08.2023.godine.

IV

Gradsko vijeće zahtijeva od nadležne Gradske službe da maksimalno ubrza uspostavljanje videonadzora u Gradu Gradačac i o provedenim aktivnostima informiše Gradsko vijeće u roku od 30 dana.

V

Gradsko vijeće zahtijeva od nadležnih Gradskih službi da prikažu sve materijalne, kadrovske i prostorne kapacitete našeg grada za realizaciju Gradačačke peticije prvenstveno realizaciju Centra za besplatnu pravnu pomoć, savjetovališta i Centra za preventivni rad sa djecom i mladima u riziku sa stručnim nadzorom u roku od 90 dana.