A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
Iskrić Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka: 

Pomoćnik Općinskog načelnika

Rukovodi Službom i odgovoran je za korišcenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi.

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala

dodijeljenih Službi;

2) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno rješavanje svih poslova iz nadležnosti Službe;

3) rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o nacinu vršenja tih poslova;

4) prati propise iz oblasti geodetske i imovinsko pravne oblasti i drugih oblasti u okviru Službe i

obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

5) redovno upoznaje Opcinskog nacelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže

preduzimanje potrebnih mjera;

6) prati propise i razvoj novih tehnologija iz oblasti geodezije i imovinsko pravne oblasti i

obezbjeduje njihovu strucnu primjenu;

7) obezbjeduje racunarske programe za geodeziju i prati nove tehnologije u izradi istih;

8) radi na uspostavi DGP-a, GIS-a, digitalizaciju, kompjuterska obrada svih geodetskih;

9) kontroliše i analizira rad službenika i namješetnika i predlaže ocjenu rada službenika u okviru

Službe;

10) izraduje analize, izvještaje, informacije i druge strucne materijale iz djelokruga rada Službe;

11) izvršava i druge poslove i radne zadatke po nalogu Opcinskog nacelnika i odlucuje o pitanjima za

koja je ovlašten posebnim rješenjem Opcinskog nacelnika.

 

ODSJEK ZA KATASTAR

1. održavanje premjera i katastra zemljišta;

2. obnovu premjera i katastra zemljišta na dijelovima gdje je to potrebno;

3. izradu i održavanje katastra komunalnih vodova i podzemnih instalacija;

4. u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske poslove i katastar nekretnina, izradu i održavanje

Digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;

5. premjeravanja zemljišta za posebne potrebe;

6. obezbjeduje slobodan uvid u podatke premjera i katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja;

7. vrši izdavanje kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskog operata i

drugih isprava o cinjenicama koje proizilaze iz podataka premjera i katastra zemljišta i katastra

komunalnih uredaja;

8. obavlja geodetske poslove u postupcima eksproprijacije, komasacije, arondacije i privatizacije i

drugih oblasti gdje su geodetski poslovi potrebni;

9. vrši nadzor nad svim geodetskim poslovima koje na podrucju Opcine izvode pojedinci ili

organizacije koje se bave geodetskom djelatnošcu;

10. vrši prijem i provodenje elaborata o promjenama koje se odnose na katastar zemljišta i katastar

komunalnih vodova koje dostavljaju pojedinci ili organizacije koje se bave geodetskom

djelatnošcu;

11. vrši pracenje i provodenje svih zakona koji se odnose na geodetsku djelatnost;

12. vrši obradu jednostavnijih programa za automatsku obradu podataka;

13. vršo prikupljanje, sredivanje i obradu odredenih podatka za vršenje pojedinih informacionodokumentacionih

poslova;

14. vršenje poslova kancelarijskog poslovanja;

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Vrste poslova koji se vrše u Odsjeku:

1) najsloženiji poslovi upravnog rješavanja u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, koji zahtijevaju

temeljito provodenje postupka prije donošenja rješenja i gdje je potrebno obaviti sljedece radnje:

izlazak na teren, uvidaj, vještacenje, održavanje usmene rasprave na terenu ili u prostorijama

službe, uzimanje izjava od stranaka, raspravljanje vlasnickih odnosa, donošenje rješenja o

utvrdivanju vlasništva prije donošenja rješenja o glavnoj stvari, donošenje rješenja, pribavljanje

mišljenja opcinskog pravobranioca, uknjižba.

2) pripremanje odluka i rješenja za sjednice Opcinskog vijeca iz ove oblasti;

3) provodenje postupka i donošenje rješenja o utvrdivanju prava vlasništva u postupku uspostave

ranijeg vlasnicko-pravnog odnosa, te donošenje rješenja o utvrdivanju vlasništva i prava etažne

svojine u postupku privatizacije preduzeca;

4) priprema prijedloga rješenja o utvrdivanju opšteg interesa i provodenje postupka eksproprijacije

od donošenja rješenja o eksproprijaciji do sporazumnog odredivanja naknade u ovom postupku, a

prilikom izgradnje puteva, objekata, kanalizacione mreže i drugih objekata infrastrukture;

5) provodenje postupka i donošenje rješenja u predmetima odredivanja zemljišta za redovnu

upotrebu zgrade;

6) pripremanje materijala za donošenje odgovarajucih akata radi zakljucenja ugovora o prometu

nepokretnosti izmedu opcine i trecih lica,

7) provodenje postupka prodaje opcinskih poslovnih prostora, provodenje postupka prodaje zemljišta

(putem konkursa) kao zakljucivanje ugovora, te drugi poslovi.

Pomoćnik općinskog načelnika:
Durmišević Ferid
ferid.durmisevic@gradacac.ba

a)Odsjek za geodetske poslove:
Šef Odsjeka:
b)Odsjek za imovinsko-pravne poslove:
Šef odsjeka:
Bahić Enisa
enisa.bahic@gradacac.ba

OPŠIRNIJE