A+ R A-

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE GRADAČAC

Na prvoj, konsituirajućoj, sjednici Općinskog štaba CZ održanoj dana 14.04.2014.godine donesen je Poslovnik o radu i usvojen Program aktivnosti Štaba za 2014. godinu.

Opštinski štab CZ sačinjavaju:

1. mr.sci. Dervišagić Adema Edis, komandant OpŠCZ Gradačac,

2. Sendić Mehmeda Isam, načelnik OpŠCZ Gradačac,

3. Šibonjić Osmana Šefik, član štaba za mjeru zaštita i spašavanje od požara,

4. Vuković Muniba Senad, član štaba za mjeru sklanjanje ljudi i materijalnih dobara,

5. Ćatić Mehmeda Muhamed, član štaba za zaštitu od NUS-a,

6. Duraković Ahmeta Šefik, član štaba za mjeru zaštita bilja i biljnih proizvoda,

7. Durmišević Mehmeda Ferid, član štaba za mjeru spašavanje na vodi i pod vodom,

8. Šakić Razima Mustafa, član štaba za mjeru evakuacija,

9. Kurjaković Džemala Damir, član štaba za mjeru zaštita od rušenja,

10. Hasanbašić Sakiba Hajrudin, član štaba za mjeru zaštita i spašavanje od RHB sredstava,

11. Okanović Suada Damir, direktor JP „ Komunalac “ d.d., član štaba za mjeru asanacija terena i zaštita okoliša,

12. Mutić Ibre dr. Sead, direktor JZU Dom zdravlja Gradačac, član štaba za mjeru prva medicinska pomoć,

13. Lukić Milana dr.vet. Miroslav, direktor JP Veterinarska stanica Gradačac, član štaba za mjeru zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla,

14. Kikić Bajezida Amir, sekretar Crvenog krsta - križa Gradačac, član štaba za mjeru zbrinjavanje ugroženih i stradalih,

15. Skenderović Ibrahima Enver, načelnik PU Gradačac, član štaba za mjeru zamračivanja.

Opštinski štab CZ je usvojio Izvještaj Općinske službe CZ o prikupljanju raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2014. godini.

Utvrdjen je i nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Gradačac za period 2014. – 2018. godina. Osim usvajanja navedenih dokumenata doneseno je i nekoliko odluka iz nadležnosti Štaba.