A+ R A-

Dnevni red za 2. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 10.09.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 24.06.2019. godine 

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 10.09.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

 

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2019. godine.
 2. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Hergić Miralem).
 3. Prijedlog odluke o prodaji i zamjeni nekretnina neposrednom pogodbom (Mustafa Zelinkić).
 4. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje planirane gradske saobraćajnice.
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija lokalnog puta koji će služiti kao zaobilaznica tokom rekonstrukcije tunela na Ormanici).
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.
 7. Prijedlog odluke o primjeni planskih dokumenata.
 8. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva objekata u vlasništvu Grada Gradačac.
 9. Prijedlog rješenja o ovlaštenju Gradonačelnika za zaključenje ugovora o prenosu prava vlasništva na stambenim objektima.
 10. Prijedlog odluke o visini i broju stipendija za školsku/akademsku 2019/20. godinu.
 11. Prijedlog odluke o postupku izbora za organe mjesnih zajednica i načinu verifikacije provedenih izbora.
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora  u mjesnim zajednicama.
 13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju  prava služnosti (Bristrić Šefik).
 14. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Bristrić Edina).
 15. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljavanju prava služnosti (kanalizacija u izgradnji, Mujić Galib).
 16. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti za izmiještanje trafo stanice.
 17. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora za izdavanje u zakup poslovnog prostora (stadion banja “Ilidža”).
 18. Prijedlog rješenja o izboru i nominovanju četiri člana za NO JP “Komunalac” d.d. Gradačac, ispred državnog kapitala.
 19. Prijedlog rješenja o razrješenju članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac.
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 21. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac, sa javnim oglasom.
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice UO JU Centar za socijalni rad Gradačac.
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika UO JU Centar za socijalni rad Gradačac do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 24. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika UO JU Centar za socijalni rad Gradačac, sa javnim oglasom.
 25. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana UO JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, do 90 dana od dana imenovanja.
 26. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za priznanja i nazive.
 28. Prijedlog rješenja o zamjeni predsjednika Komisije za Statut i opća akta.
 29. Prijedlog programa i plana zimskog održavanja za sezonu 2019-20. godina.
 30. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
 31. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.
 32. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac za pedagošku 2018/19. godinu.
 33. Prijedlog programa rada JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac za pedagošku 2019/20. godinu.
 34. Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvenim kriterijima o zapošljavanju definisanih Pravilnikom Gradskog vijeća (po Zaključku Gradskog vijeća od 04.07.2019. godine).
 35. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Gradačac za period od 01.01.-30.06.2019. godine.
 36. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

PREDSJEDAVAJUĆI

GRADSKOG VIJEĆA

 Kujraković Husein, prof., s.r.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.