A+ R A-

JAVNI POZIV za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac

Na osnovu člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 1/19) i Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2022-2024.godina („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 4/22 i 6/22), Gradonačelnik objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac

 

 

Predmet Javnog poziva

 

Grad Gradačac poziva sve zainteresovane mjesne zajednice, grupe građana i pojedince za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac.

Sredstva za ovu namjenu rezervisana su u usvojenom Budzetu Grada Gradačac za 2022. godinu („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 14/21) i ekonomskom kodu 821612/1 Rekonstrukcija lokalnih puteva u iznosu od 1.000.000,00 KM.

            Odabrani projekti će se sufinansirati u skladu sa usvojenim Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac za period 2022-2024.godina („Službeni glasnik grada Gradačac“ broj 4/22 i 6/22).

Kriteriji za odabir projekata koji će implementirati je:

-        trenutno stanje puta

-        kategorizacija putnog pravca

-        nivo prohodnosti

-        veći procenat učešća građana

-        spoj dvije ili više mjesnih zajednica

-        već započeti projekti

 

Potrebna dokumentacija i način prijave

 

Svi zainteresovani su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-        Glavni projekat, idejni projekat ili drugu uprostenu dokumentaciju sa predmjerom i predračunom radova (ukoliko raspolažu i u elektronskoj formi (CD / USB stick)

-        Dokaz o osiguranim sredstvima za sufinansiranje projekta

 

Svi predhodno prispjeli zahtjevi od strane mjesnih zajednica, koje su svoje aplikacije dostavili po osnovu dopisa br. 06/2-sl-45/22 od 09.06.2022.godine, nisu dužne ponovo dostavljati prijave jer će se njihovi zahtjevi smatrati ispravnim i uzeti će se u razmatranje prilikom odabira projekata.

 

            Javni poziv će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac i ostaje otvoren deset (10) dana od dana objave Javnog poziva, zaključno 04.07.2022.godine.

 

Prijave sa pratećom dokumentacijom, mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu: Grad Gradačac, H.k.Gradaščevića br. 4 76250 Gradačac sa naznakom „Prijava na Javni poziv za prijavu projekata za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području grada Gradačac“. Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka ili nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

 

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Komisija za evaluaciju prijava po Javnom pozivu imenovana od strane Gradonačelnika, izvršite će evaluaciju prijava, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije te izvršiti odabir u skladu sa definisanim kriterijima.

Nakon obrade prispjelih prijava, Komisija za evaluaciju prijava po Javnom pozivu će objaviti rezultate Javnog poziva na web stranici Grada Gradačac www.gradacac.ba

Za sve ceste ili ulice koje budu odabrane za izgradnju i rekonstrukciju po ovom Javnom pozivu, podnosioci prijava su dužni u roku od 5 (pet) dana od dana od objave rezultata, izvršiti uplatu sredstava na bankovni račun Grada Gradačac. Ukoliko ne budu u mogućnosti, naredna cesta ili ulica sa Liste odabranih projekata, ce se uzeti u razmatranje i ponuditi za sufinansiranje.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom, putem telefona 035/369-764.

 

 

                                                                                                               Gradonačelnik,

 mr.sc. Edis Dervišagić