A+ R A-

Pravne oblasti iz građanskog prava na temelju kojih će se obavljati intervju sa kandidatima za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVORANIOCA

Gradačac 14.02.2017. godine

U skladu sa članom 8. Stav 1. Kriterija i standarda za izbor i ocjenjivanje kandidata po raspisanom javnom konkursu za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac, broj 02-34-3041/2016 od 30.12.2016.g. Komisija za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca na sjednici od 14.02.2017.godine  u t v r đ u j e

 

Pravne oblasti iz građanskog prava

na temelju kojih će se obavljati intervju sa kandidatima

za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravobranioca općine Gradačac

koji su od značaja za obavljanje upražnjenje pravobranilačke dužnosti

 

  1. Zakon o stvarnim pravima („Službene novineFBiH“ br.66/13 i 100/13), Komentarom Zakona o stvarnim pravima FBiH, autora: prof.dr.Ilija Babić, prof.dr. Duško Medić, prof.dr. Enes Hašić, prof.dr.Meliha Povlaković i doc.dr.Larisa Velić, Sarajevo 2014.g.;
  2. Zakon o obligacionim odnosima („Sl.list SFRJ“, BR.29/78, 39/85, 45/89 i 57/89; „Sl list RBiH“ br. 2/92,13/93 i 13/94 i „Sl.novine FBiH“ broj 29/03 i 42/11“), koji se primjenjuju kao Federalni zakon temeljem člana IX .5 Ustava Federacije BiH;
  3. Zakon o parničnom postupku („Sl.nov.FBiH“, br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15);
  4. Zakon o zemljišnim knjigama FBiH („Sl.nov. FBiH“ br.58/02, 19/03 i 54/04); i
  5. Zakon o eksproprijaciji FBiH(„Sl.nov.FBiH“ br. 70/07, 36/10, 25/12) , sa Komentarom Zakona o eksproprijaciji , autora Blagoje Vesković, Sarajevo 2007.godine.       

 

 Komisija za izbor i imenovanje zamjenika općinskog pravoranioca