A+ R A-

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2016/17. godinu

Na osnovu člana  10.  Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac ( «Službeni glasnik općine Gradačac» broj 5/2013.) i člana 2 i 3. Odluke o broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku 2016/17. godinu, br.01-05-262/16. Od 19.9.2016. godine,  Općinska služba za  društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  raspisuje

 K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku-akademsku 2016/17. godinu

 

Član 1.

Pravo na stipendiju općine Gradačac imaju učenici srednjih škola i studenti dodiplomskog studija I do VI godine studija ili prvog ciklusa  bolonjskog sistema studiranja.

 Član 2.

Iznos  stipendije za učenike  je  400,00  (četiristotine ) KM u  isplatama od 50,00 KM.

Iznos  stipendije za studente je  800,00 (osamstotina) KM u  isplatama od 100,00  KM.                                            

 Član 3.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima koji se školuju u srednjim školama i na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, osim u slučaju kad  učenici generacije  nastavljaju studij izvan BiH.

 Član 4.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ima  kandidat  koji ispunjava  opće uslove:

 -da je državljani BiH,

-da  je redovan učenik /student  srednjih škola/ fakulteta,

-da  prvi puta upisuju razred /godinu studija,

-da ima prebivalište na području općine Gradačac.

Član 5.

Pravo na dodjelu općinske stipendije ne može ostvariti kandidat u slijedećim situacijama:

-          ako obnavlja školsku/akademsku godinu,

-          ako je korisnik  stipendije od drugog izvora,

-          ako je u statusu apsolventa.

-          najviše dva kandidata iz  jednog domaćinstva mogu ostvariti pravo na općinsku stipendiju  u  istoj školskoj godini.

    KATEGORIJE U KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE I BROJ STIPENDIJA KOJE ĆE SE DODIJELITI U SVAKOJ OD KATEGORIJA

Član 6.

Kategorija 1:…………………………………………………………………...….9 stipendija

Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje

Kategorija 2:……………………………………………………………..……... 10 stipendija

Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj akademskoj  godini 9:00 i više

Kategorija 3:………………………………………………………………..……20 stipendija

Studenti I godine studija/ brucoši

Kategorija 4:……………………………………………………………………..30 stipendija

Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija ili  I  ciklusa bolonjskog  sistema studiranja.

Kategorija 5:……………………………………………………..…………..…..44 stipendije

         Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite

         (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-26 stipendija / JOB –13, ODB-13/)

Kategorija 6:……………………………………………………………..…….….20 stipendija

      Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz soc. ugroženih porodica,

a)      korisnici stalne socijalne pomoći,

b)      djeca bez oba roditelja,

c)      djeca  na porodičnom/domskom smještaju,

d)    učenici/studenti iz   romskih porodica.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA  ZA PRIJAVU NA KONKURS

Član 7.

 

Za ostvarivanje prava na općinsku stipendiju kandidati treba da   prilože originalne dokumente  ili ovjerene fotokopije dokumenata.

 

Napomena: Fotokopija INDEX-a se ne prihvata kao dokaz  za utvrđivanje   prosječne ocjene u prethodnoj akademskoj godini.

 Kategorija 1:Učenici generacije osnovnih i srednjih škola  ako su nastavili redovno školovanje

1.Prijavni obrazac

2. Prijava prebivališta – CIPS

3. Diploma „Učenik generacije“ iz prethode  školske godine,

4. Uvjerenje o redovnom školovanju u školskoj  2016/17.godini,

5.  Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave. (za malodobne učenike roditelj  daje izjavu i

   potpisuje prijavu na konkurs).

6. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime učenika.

Kategorija 2:Studenti  sa ostvarenom prosječnom ocjenom u  prethodnoj ak. godini 9,00 i više

1.Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališa – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini (9,00 i više),

4. Uvjerenje o  redovnom školovanju u akademskoj 2016/17. godini.

5. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave. 

6. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime učenika/studenta.

Kategorija 3:Studenti I godine studija/ brucoši

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj školskoj godini,

4. Uvjerenje  o redovnom školovanju u akademskoj 2016/17. godini,

5. Kućna lista podnosioca prijave u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva,

6. Dokazi o zaposlenju svih punoljetnih  članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda :

-          za nezaposlene članove domaćinstva : Uvjerenje Biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne ispostave Gradačac;

-          za zaposlene članove domaćinstva: ovjerene  platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine

-      za penzionere:  ček od posljednje isplaćene penzije.

7. Uvjerenje o redovnom studiranju za brata/sestru.

8. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave.

9. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

 

Eliminatorni  kriteriji za kategoriju III :

  1. prosječna ocjena  u prethodnoj školskoj godini manja od 4,10.
  2.  prosjek primanja po članu porodičnog domaćinstva prelazi 1/3 prosječne plate u FBiH za utvrđeni period.

 

Kategorija 4:Studenti   II do  VI godine dodiplomskog studija i I  ciklusa bolonjskog  sistema

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini,

4. Uvjerenje o redovnom školovanju u akademskoj 2016/17. godini,

5. Kućna lista podnosioca prijave u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstva,

6. Dokazi o  zaposlenju svih  punoljetnih  članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda :

-      za nezaposlene članove domaćinstva:  Uvjerenje Biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne ispostave Gradačac;

-      za zaposlene članove domaćinstva: ovjerene platne liste za mjesece juni, juli, august tekuće godine

-      za penzionere:  ček od posljednje isplaćene penzije.

7.Uvjerenje  o redovnom studiranju za brata/sestru

8. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave.

9. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

Eliminatorni  kriteriji za kategoriju IV :

1. prosječna ocjena  u prethodnoj  akademskoj godini manja od  7,00 ( 3,00 na skali ocjenjivanja od 2-5 ) – na tehničkim  fakultetima.

2. prosječna ocjena  u prethodnoj  akademskoj godini manja od  7,50 ( 3,50 na skali ocjenjivanja od 2-5 ) – na  društvenim fakultetima.

3.  prosjek primanja po članu porodičnog domaćinstva prelazi 1/3 prosječne plate u FBiH za utvrđeni period.

Kategorija 5:      Studenti iz  porodica korisnika boračko-invalidske  zaštite

      1. Prijavni obrazac,                                      

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje  o redovnom školovanju u akademskoj 2016/17. godini,

4. Kućna lista,

5. Dokazi o boračkom statusu / uvjerenje .

6. Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj  školskoj/akademskoj godini,

      7. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane

          nadležnog općinskog organa uprave.

      8. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime studenta.

Kategorija 6:Učenici  srednjih škola  i  studenti  iz socijalno  ugroženih porodica

1. Prijavni obrazac,

2. Prijava prebivališta – CIPS,

3. Uvjerenje o redovnom školovanju u školskoj/akademskoj 2016/17. godini,

4. Kućna lista,

5. Dokaz o socijalnom statusu:

a) Rješenje Centra za socijalni rad o priznatom  pravu na stalnu socijalnu pomoć

b) Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje djece

c) potvrda Centra za socijalni rad/ustanove za smještaj djece

d) potvrda Udruženja za zastupanje prava Roma.

6. Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili kredit od drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave. (za malodobne učenike roditelj  daje  izjavu i potpisuje prijavu na konkurs).

7. Fotokopija tekućeg računa  otvorenog na ime učenika/studenta

 

Član  8.

Konkurs  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja  na  općinskoj oglasnoj  tabli,   info panou  i internetskoj  stranici  općine Gradačac (www.gradacac.ba). Krajni rok za dostavu prijava je 16.11.2016. godine. 

 Član  9.

Prijave na konkurs u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» sa naznakom kategorije stipendije na koju se aplicira,  podnose se   na šalteru 6.  u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu: Općina Gradačac, Općinska služba  za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, Ul. H.K.Gradaščevića  54, Gradačac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 Član 10.

Privremene Rang-liste kandidata Komisija za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općinskog vijeća Gradačac  objavljuje  na oglasnoj ploči/info panou općine Gradačac u roku od 15 dana od zatvaranja Konkursa.

DOWNLOAD :

Prijavni obrasci po kategorijama