A+ R A-

J A V N I P O Z I V projekti iz oblasti kulture

Na osnovu člana 15. Zakona o principima loklane samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,br. 49/06. i 51/09. ), člana  38.  Statuta općine Gradačac  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/08. i 5/12.), Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu,   Odluke o izvršenju  Budžeta, br.01-05-333/16. Od 28.12.2016.  godine, i  člana 10. Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za   finansiranje/sufinasiranje  programa/projekata nevladinih i neprofitnih organizacija na području Općine Gradačac,  (“Službeni glasnik Općine Gradačac”,br. 4/15)  Općinski načelnik, dana  26. januara   2017. godine,  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir programa/ projekata   koji će se  finansirati/sufinansirati

  iz Budžeta Općine Gradačac za 2017. godinu

 

I

 

Predmet javnog  poziva je raspodjela sredstva sa  ekonomske pozicije:  614121  - transfer za kulturu   uiznosu  od 53.200,00 KM,  za programe/projekte:

 

-  manifestacija koje  za cilj imaju   očuvanje  kulture, tradicije i običaja  naroda BIH,

-  tradicionalne kulturne manifestacije,

-  ostale kulturne  manifestacije,

-  finasiranje godišnjih programa rada nacionalnih kulturnih društava (BZK „Preporod“ i HKD    

  „Napredak“).

 

II

 

PRAVO UČEŠĆA:

 Prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta općine Gradačac mogu podnijeti  udruženja, fondacije i dr. nevladnine i neprofitne organizacije civilnog društva,  (u daljem teskstu OCD) i javne ustanove  koje djeluju na području općine Gradačac.   Podnosioci prijava prograrma/projekata mogu podnijeti više prijedloga ali se sredstva mogu odobriti za maksimalno dva programa/projekta.

III

 

USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA:

OCD koje apliciraju sa programskim/ projektnim aktivnostima, moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

-         da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini,

-         da su vođene od strane državljana Bosne i Hercegovine,

-         da svoje aktivnosti planiraju realizovati na području općine Gradčac,

-         da su programske/projektne aktivnosti namijenjene građanima općine Gradačac,

-         da se   programske/projektne aktivnosti odnose na oblasti definisane  Javnim pozivom ,

-         da ne obavljaju bilo koju aktivnost u ime političke partije,

-         da su OCD koje su dobile sredstva od općine Gradačac, u prethodnoj godini ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni (narativni ) izvještaj,

-         javne ustanove koje djeluju na području općine Gradačac.

 

IV

 

ELIMINATORNI KRITERIJI:

     Programi/projekti koji se ne mogu finasirati/sufinansirati iz  budžetskih sredstava su:

-          programi/projekti koje predlože udruženja koja nisu registrovana u BiH i koja ne vode državljani BiH,

-          programi/projekti kojima se podrazumijeva finansiranje plaća i drugih ličnih koristi članova  OCD,

-          programi/projekti  koji se neće realizovati na području općine  Gradačac  i koji nisu namijenjeni građanima općine Gradačac,

-          programi/projekti koji se ne odnose na oblasti koje je  definirao Općinski načelnik u javnom pozivu,

-          programi/projekti koji imaju isključivo komercijalni karakter ili projekte koji provode bilo koje aktivnosti političkih partija,

-          programi/projekti  OCD  po kojima su već ostvarena sredstva za finansiranje iz drugih izvora.

V

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

OCD uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)       Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)       Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžetaprograma/ projekta, opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-          način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika),

c)       rješenje o registraciji,

d)       identifikacioni broj,

c)  fotokopija lične karte lica ovlaštenog za zastupanje,

d)  opisni izvještaj o realizovanim projektima u predhodnoj godini,

e)  završni godišnji finansijski izvještaj za predhodnu godinu,

f)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

g)  izvještaj sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošenim sredstvima iz prethodne godine koja su im dodijeljena iz Budžeta Općine Gradačac, a OCD kojima prethodne godine nisu dodjeljivana  sredstva izvještaj o utrošku sredstava iz godine kada su im sredstva dodijeljena.

Javne ustanove  uz program/projekat obavezno dostavljaju sljedeće dokumente:

a)      Jedinstveni aplikacioni obrazac,

b)      Prijedlog programske/projektne aktivnosti:

-          oblast na koju se odnosi program/projekat,

-          ciljevi programa/projekta,

-          plan aktivnosti realizacije programa/projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije programa/projekta),

-          pregled budžeta programa/ projekta, sa opisnim dijelom i planom potrošnje finansijskih sredstava,

-      način praćenja realizacije projekta

c)  podaci o osobama koje će realizovati projekat,

 

VI

 

KRITERIJI  ZA ODABIR PROJEKTA:

Komisija za ocjenjivanje i izbor programa/pojekata, imenovana od strane Općinskog načelnika, shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja prijedloga programskih/projektnih aktivnosti vrši ocjenjivanje i rangiranje pristiglih projekata/programa, sačinjava izvještaj i dostavlja Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku programa raspodjele sredstava.

VII

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Potrebna dokumentaciju (aplikacioni obrazac) za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 26.1. 2017.   godine, u Šalter sali  Općine Gradačac i na službenoj web stranici Općine Gradačac(www.gradacac.ba.). Dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu  ili na telefon: 035-369-750.

 

VIII

PREDAJA APLIKACIJA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom (u zapečaćenoj koverti sa obaveznom  naznakom «Ne otvaraj»,   naziv  projekta i ekonomska pozicija na koji se aplicira),  slati  preporučeno poštom ili lično na pisarnicu  Općine Gradačac.

Adresa:

Općina Gradačac,

 ul. H.K. Gradaščevića br. 54, 76250 Gradačac.

Prijava na javni poziv

 

                                   Nepotpune prijave i prijave  dostavljene nakon   10.2.2017. godine  neće biti razmatrane.

DOWLOAD:

Prijavni obrazac