A+ R A-

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem ponovljene licitacije-prikupljanjem pisanih ponuda

 Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima («Sl.novine F BiH», broj 66/13),

članova 7. 8. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova («Službene novine F BiH» br.17/14), člana 2.Odluke o prodaji nekretnina broj.01-05-217/16 od 14.07.2016.godine, Općinski načelnik općine Gradačac, objavljuje

 J A V N I   O G L A S

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradačac putem ponovljene licitacije- prikupljanjem pisanih ponuda

                   

1.Općina Gradačac putem ponovljene licitacije- prikupljanjem pisanih ponuda,

 prodaje nekretnine označene kao:

 - k.č.br. 243/6 Aljička oranica/njiva 3. klase površine 9250 m2 k.o.Gradačac I, upisana u el.zk.ul.br. 5958 k.o. Gradačac I, kao vlasništvo i posjed općine Gradačac, za početnu prodajnu cijenu od 180.375,00 KM (slovima:stotinuosamdesethiljadatristotinesedemdesetpetKM), odnosno 19,50 KM po m2.

Prema Regulacionom planu «SLOBODNA INDUSTRIJSKA ZONA II» GRADAČAC predmetna parcela se nalazi u strateškom distriktu.

 2.Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu dostave sljedeću dokumentaciju:

-pisana prijava za učešće na licitaciji,

-ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica, te izvod iz sudskog registra za privredno društvo (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

-ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave,

-dokaz o uplati  kapare.

3. Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti kaparu za nekretninu u iznosu od 18.037,50 KM (slovima:osamnaesthiljadatridesetsedamKM i 50/KF).

Kaparu uplatiti na račun općine Gradačac br.1321900309659853 otvoren kod  NLB banke, šifra općine Gradačac 036. Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiti će se povrat položene kapare u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

 4.Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, svaki radni dan do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. općina Gradačac.

5.Prijave i potrebnu dokumentaciju dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Dnevnom listu «Avaz».                  

Lica čija prijava i potrebna dokumentacija ne budu dostavljeni u naznačenom roku, nemaju pravo učešća u licitaciji.

 6.Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom «PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINE-NE OTVARAJ», «Komisiji za  prodaju nekretnina», preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno na protokol općine Gradačac.

Ponuđač je dužan naznačiti svoju adresu, kako bi se koverta mogla vratiti u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

7.Otvaranje ponuda će se održati  dana 07.09.2016.godine u 14.00 sati u prostorijama Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Gradačac, soba br.11.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene.

Postupak će provesti Komisija za prodaju nekretnina.

 8.Sa učesnikom čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključiti će se ugovor o kupoprodaji, nakon pribavljenog mišljenja Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac.

Prije zaključenja ugovora, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na račun općine Gradačac broj: 1321900309659853 otvoren kod NLB u roku od 30 dana, od dana održavanja postupka licitacije, nakon čega će se odmah potpisati ugovor.        

 Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

 Predaja nekretnina u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik.