A+ R A-

Javni oglas izmjena Urbanističkog plana Gradačac 2020.godine

             Na osnovu člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( “Službene novine  Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13 i 3/15), Općinski načelnik, odnosno u njegovo ime Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove u svojstvu Nosioca pripreme plana, o b j a v lj u j e                                                                     

J A V N I    O G L A S

kojim obavještava javnost da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o pristupanju izmjeni Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana “Centar”, koja  je objavljena u Službenom glasniku općine Gradačac br. 5/15 i može se u PDF formatu preuzeti sa donjeg linka.

Budući da je postupak izmjene ovog planskog dokumenta pokrenut od strane Udruženja privrednika Gradačac i to zahtjevom za djelimičnu izmjenu Regulacionog plana “Centar”, a s ciljem upoznavanja javnosti o sadržaju tog zahtjeva, isti se kao prilog uz navedenu Odluku, takođe može  u PDF formatu preuzeti sa donjeg linka.

U skladu sa zakonskim obavezama, ustanovljenim za Nosioca pripreme ovog  planskog dokumenta, pozivaju se sve zainteresovane strane u procesu prostornog planiranja, prevashodno organi i organizacije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, organe unutrašnjih poslova i drugih subjekata, odnosno sva zainteresovana pravna i fizička lica, da u roku od 30 dana po isteku ovog javnog oglasa  za područje obuhvata, opisano u članu 3. navedene Odluke, dostave podatke, podloge,  relevantne informacije, kao i svoje prijedloge, sugestije  i mišljenja za planska rješenja po iniciranom prijedlogu Udruženja privrednika, kojim se traži izmjena spratnosti objekata na akcentiranih šest lokacija, na način da se poveća spratnost određenih objekat u pojedinim zonama u odnosu na spratnost utvrđenu postojećim Regulacioni planom “Centar”, odnosno Urbanističkom planom Gradačac 2020. godine .

Pored ovih institucija i zainteresovanih strana,  posebno se pozivaju vlasnici zemljišta i objekata na njima, kao i vlasnici susjednih parcela i objekata na njima, da u istom roku dostave svoje prijedloge, sugestije i mišljenja za planska rješenja tražena zahtjevom Udruženja privrednika, a  koja se tiču njihove imovine.         

Podatke, podloge,  relevantne informacije, kao i prijedloge, sugestije i mišljenja za planska rješenja po iniciranom prijedlogu, u pisanoj formi se dostavljaju na šalter urbanizma  br. 8. u šalter-sali Općine.

Ukoliko pozvani organi, organizacije, institucije kao i druga pravna i fizička lica, u ostavljenom roku ne dostave svoje sugestije, prijedloge ili mišljenja, smatrat će se da nemaju nikakvih posebnih zahtjeva, niti primjedbi.

Nosilac pripreme plana će dobivene podatke, podloge, informacije, prijedloge, sugestije i mišljenja, proslijediti odabranom Nosiocu izmjene plana.

U periodu od 30 dana od isteka javnog oglašavanja, može se izvršiti uvid u obuhvat predmetnog planskog dokumenta za koji se traži izmjena, te dobiti  informacije i pojašnjenja u vezi donešene Odluke na šalteru urbanizma br. 8. u šalter-sali Općine,  ili u  Odsjeku za urbanizam, na II. spratu u zgradi Katastra.

Javno oglašavanje traje zaključno sa 28.01.2016.,  nakon čega će se do 28.02.2016. godine,primati zahtjevi prijedlozi i sugestije od strane ovim oglasom pozvanih lica. Protekom roka od 30 dana (zaključno sa 28.02.2016.), neće se primati nikakava dokumentacija i zahtjevi, niti prijedlozi,  sugestije i mišljenja po ovom objavljenom oglasu, odnosno pozivu.

PRILOG:

Odluka o pristupanju izmjeni Urbanistickog plana Gradacac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana “Centar”

Zahtjev udruženja privrednika