A+ R A-

J A V N I O G L A S o pokretanju postupka usklađivanja općinskih redova vožnje

Rok za predaju: 28.01.2016. godine

Općinski  Načelnik,  putem  Službe  za  urbanizam, investicije i komunalne poslove,  na  osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i  Hercegovine“  broj  28/06  i  2/10),  člana  5.  Pravilnika  o  načinu,  kriterijima  i  postupku  usklađivanja,  ovjeri  i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH broj: 79/13; 91/14 i 98/14) i Rješenja o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama broj 02.-05-3189/15, datum 30.12. 2015.godine,  objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S 

o pokretanju postupka usklađivanja općinskih redova vožnje 

 

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva, sa propisanom dokumentacijom, za usklađivanja općinskih redova vožnje za registracioni period 2016/2019. godina.

Pozivaju se svi zainteresovani prijevoznici koji imaju registrovane općinske redove vožnje i žele ih održavati u narednom  registracionom  periodu,  kao  i  prijevoznike  koji  žele  predložiti  red  ili  redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivnja. 

Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, taksiran sa 10,00 KM općinske administrativne takse prijevoznik je obavezan dostaviti: 

1.   Red vožnje kojim učestvuje na postupku usklađivanja i to:

-  u pisanom obliku (po tri primjerka) potpisanog i ovjerenog od svih 

      prijevoznika upisanih na red vožnje;

 -      u elektronskom obliku na računarskom programu  za obradu tabela (MS 

        WORD , MA EXCEL, i sl.), snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku.

Uz svaki red vožnje dostaviti:

-  itinerer  linije  prikazan  što  je  moguće  detaljnije,  jasnije  i  krupnije  na  stranici  formata  A4,  po  dva primjerka - za svaku liniju;

-  cjenovnik za liniju - po dva primjerka

2.  Dokaze za učešće prijevoznika na postupku usklađivanja općinskih redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 79/13, 91/14 i 98/14) (u daljem tekstu: Pravilnik), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:

a)   Ovjerenu  kopiju  važeće  licence  „A“  za  obavljanje  javnog  linijskog  prijevoza  putnika  ili  potvrdu nadležnog kantonalnog organa koji izdaje licence;

b)   Potvrdu ili Uvjerenje da prijevoznik ispunjava obaveze u pogledu plaćanja javih prihoda ( indirektni i direktni  porezi  i  doprinosi  za  radnike)  izdate  od  nadležne  poreske  uprave  ili  potpisan  Sporazum o plaćanju  pristiglih  obaveza  na  rate  i  Potvrdu  da  prijevoznik  isti  redovno  izmiruje.  Datum  do  kog  su izmireni javnih prihodi ili izmirena obaveza iz sklopljenog Sporazuma ne može biti starija od 90 dana u odnosu na dan objave Oglasa za podnošenje dokumentacije u „Službenom glasniku općine Gradačac“;

c)   Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave javnog oglasa u „Službenom glasniku općine Gradačac“;

d)   Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj i dokaz o prijavi Uprave za indirektno oporezivanje - PDV broj; 2

e)   Spisak uposlenih vozača ovjerenih od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO;

f)   Ovjerenu  kopiju  važećeg  rješenja  o  ispunjavanju  tehničko-eksploatacionih  uslova  za  sve  autobuse koje posjeduje u vlasništvu;

g)   Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće  kuće  da  je  taj  ugovor  zaključen  ili  ovjerenu  kopiju  zaključene  police  osiguranja  za pojedinačno vozilo – autobus;

h)   Dokaz o uplati za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke (pošte) i priložen uz svaki red  vožnje,  iz  kojeg  je  vidljiva  uplata  za  svaki  polazak,  odnosno  povratak.  Ukoliko  ima  više  redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi;

i)   Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu,  način  sticanja  i  raspodjele  dobiti  između  kooperanata,  način  formiranja  cijene  prijevoza  i druge elemente. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje  i  od  organa nadležnog  za  ovjeru  dokumenata  i  smatra  se  sastavnim  dijelom  predmeta  reda vožnje;

j)   Spisak  registrovanih  redova  vožnje  (Prilog  4.  Pravilnika)  ovjeren  kod  nadležnog  organa  za  ovjeru dokumenata koji sadrži popis svih registrovanih redova vožnje, nazive linija i kooperanata sa kojim iste održava.  Broj  polazaka  i  povrataka  razvrstanih  po  rangu  linije  i  organu koji  je  izvršio registraciju reda vožnje, kao i broj međuentitetskih redova vožnje i nazivom kooperanata sa kojima taj red vožnje održava, vremena polaska i dolaska kao i vremena povratka i dolaska za svaki red vožnje, osim međunarodnih redova vožnje.

Dokaz  o  uplati  troškova  postupka  usklađivanja    redova  vožnje  (tačka  h)  izvršiti  na  žiro  račun  budžeta općine Gradačac broj: 1321900290000087, vrsta prihoda 722131 sa naznakom “za usklađivanje općinskih linija”, i to za svaki predloženi polazak i povratak: za novi red vožnje 70,00 KM; za stari red vožnje sa promjenom 50,00 KM i za stari red vožnje bez promjene 30,00 KM.

3.   Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u propisane obarsce, odnosno u skladu sa članom 8 Pravilnika. 

4.   Redovi vožnje moraju biti urađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima i usklađeni sa daljinarom i minimalnim  vremenima  vožnje  na  području  Tuzlanskog  kantona,  objavljenim  u  Pravilniku  o  dopunama Pravilnika    o  načinu,  kriterijima  i  postupku  za  određivanje  daljinara  i  minimalnih  vremena  vožnje („Službene novine Federacije BiH broj: 23/15). (Daljinar TK, područje općine Gradačac – općinske linije).

Zahtjev sa kompletnom validnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje dostaviti na adresu:

OPĆINA GRADAČAC

H.K. Grdaščevića 56

76 250 Gradačac

(Služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove-Odsjek za komunalne poslove)

u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom „USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE – NE OTVARAJ“

Zahtjeve sa propisanom i validnom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku općine Gradačac“.

Dokaze iz tačke 2. alineja 1. i 2. Oglasa, po službenoj dužnosti pribavlja organ koji vodi postupak usklađivanja.

U ovom slučaju, umjesto ovjerene kopije, Komisija može prihvatiti potvrdu ovjerenu od strane organa koji je ovlašten za izdavanje tog dokaza.

Uvjerenja  i  potvrde  iz  tačke  2.  alineja  2.  Oglasa,  obavezno  moraju  imati  navedeno  da  se  izdaju  u  svrhu sudjelovanja na javnom postupku usklađivanja redova vožnje.

Zainteresovani  prijevoznik  sa  pravom  prigovora  koji  se  ne  prijavi  na  javni  oglas  koji  učestvuje  u  postupku prigovaranja  i  koji  prigovara  redom  vožnje  različitog  ranga,  dokaze  iz  tačke  2.  pribavlja  sam  i  dostavlja  ih Komisiji u rokovima propisanim Pravilnikom.

U postupak usklađivanja neće biti uvršteni redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu sa Pravilnikom, tj. redovi vožnje koji imaju nedostatke navedene u članu 19. Pravilnika. 

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja općinskih redova vožnje.

Prijevoznici potrebne informacije mogu dobiti u  Službi  za  urbanizam, investicije i komunalne poslove na broj telefona 035 / 369-750 (Midhat Mahmutović).

PRILOG:

 Rješenje o pokretanju postupka usklađivanju redova vožnje